Printer-Friendly PDF Version
US Letter (8.5 x 11)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

CZY BÓG UMARŁ ZA CIEBIE?


P. Co za dziwne pytanie! Dlaczego Bóg miałby musieć za mnie umierać?

 

O. Z powodu grzesznej natury człowieka. Biblia mówi nam, że każdy człowiek jest grzesznikiem, a karą za grzech jest śmierć, zatem każdy człowiek podlega karze śmierci, którą Biblia nazywa drugą śmiercią czyli całkowitym unicestwieniem już na zawsze:

 

I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz: Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Księga Rodzaju 2:16-17

 

Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć... Rzymian 6:23

 

W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego. II Tesaloniczan 1:8-9

 

I śmierć, i piekło zostały wrzucone do jeziora ognistego; owo jezioro ogniste, to druga śmierć. Objawienie 20:14

 

Gdyby Bóg nie ustanowił planu zbawienia, cała ludzkość umarłaby w swoich grzechach. Boży plan zbawienia zakłada, że spośród wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli na tej ziemi, Bóg postanowił zbawić pewną liczbę wybranych (a nie wszystkich ludzi). Aby móc tych ludzi zbawić, Bóg musiał wziąć na Siebie ich grzechy i umrzeć za nich. Stał się ich zastępcą. To zdumiewające ale Biblia stwierdza, że Bóg wziął na siebie grzechy niektórych zbuntowanych grzeszników i (jeszcze przed założeniem świata) zapłacił w ich zastępstwie wymaganą karę, która była odpowiednikiem unicestwienia każdego z nich raz na zawsze:

 

…Wyrwano go bowiem z krainy żyjących, za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Izajasza 53:8

 

I będą się jej kłaniać wszyscy mieszkający na ziemi, których imiona nie są napisane w księgach żywota Baranka zabitego od założenia świata. Objawienie 13:8

 

Bóg (w osobie Jezusa Chrystusa) doświadczył strasznego upokorzenia i poniósł karę za grzechy ludzi wybranych przez Siebie do zbawienia. Dzięki zastępczej ofierze Chrystusa, ludzie wybrani nigdy nie zostaną unicestwieni na wieki. Odkupieńcza śmierć Chrystusa całkowicie wypełniła bowiem wymagania Bożego Prawa.  

 

Za mękę swojej duszy ujrzy światło i jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Izajasza 53:11

 

Jeżeli kara za grzechy zostanie już w pełni i na zawsze zapłacona, to nie ma żadnej możliwości by ludzie wybrani przez Boga musieli raz jeszcze w obliczu Prawa Bożego odpowiadać za swoje grzechy. Zostali już uwolnieni od kary wymaganej przez Boże Prawo.

 

Przetoż teraz żadnego potępienia nie masz tym, który będąc w Chrystusie Jezusie nie według ciała chodzą, ale według Ducha.

Rzymian 8:1

 

P. Cóż, to niecodzienna koncepcja – Bóg, który „umarł” za niektórych ludzi. Najpierw muszę jednak przyznać, że nawet nie wiem czy Bóg istnieje, bo tak naprawdę, to skąd można wiedzieć czy On w ogóle istnieje?
 

O. Niektórzy ludzie całkowicie kwestionują istnienie Boga. Inni nie są pewni czy On istnieje. Jednak istnienie Boga nie zależy od opinii człowieka. Według Biblii istnienie Boga to niepodważalny fakt :

 

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. Księga Rodzaju 1:1

 

Otaczający nas świat nieustannie udowadnia, że istniał (i nadal istnieje) genialny Stwórca, który stworzył wszechświat i wciąż go utrzymuje. Przyroda głośno przekonuje każdego z nas, że za wszystkim, co nas otacza, stoi genialny Stwórca:

 

Niebiosa opowiadają chwałę Bożą, a dzieło rąk jego rozpostarcie oznajmuje. Dzień dniowi podaje słowo, a noc nocy pokazuje umiejętność, Niemasz języka ani mowy, gdzieby głosu ich słychać nie było. Psalm 19:2-4

 

Otóż, głęboko w swoim sercu, każdy człowiek wie, że Bóg istnieje. Wie również, że jest przed Bogiem odpowiedzialny za swoje życie:

 

Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bo niewidzialna jego istota, to jest wiekuista jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę.

Rzymian 1:19-20

 

P. No cóż, muszę się z tobą zgodzić. Rzeczywiście, od czasu do czasu, kiedy patrzę na piękne kwiaty czy inne stworzenia wydaje mi się, że wszystko to musiał zaprojektować i stworzyć Bóg, ale równie często zastanawiam się, który bóg to zrobił? Istnieje wiele religii a wyznawcy każdej z nich twierdzą, że to ich bóg jest prawdziwy. I kto tu ma rację?

 

O. Zadałeś doskonałe pytanie. Świat jest pełen religii i ich przeróżnych bóstw, a różnorodne, proponowane przez nie poglądy na temat istoty Boga są ze sobą sprzeczne. Ale Biblia naucza, że bez cienia wątpliwości wszyscy możemy poznać jedynego prawdziwego Boga:

 

Ja jestem Pan i nie ma innego, oprócz mnie nie ma Boga. Ja ci przypinam pas, chociaż mnie nie znasz, aby poznali od wschodu słońca i od zachodu, że nie ma nikogo oprócz mnie. Ja jestem Pan i nie ma innego. Izajasza 45:5-6

 

Zbierzcie się i przyjdźcie, przystąpcie razem, wy, ocaleni z narodów! Nierozumni są ci, którzy noszą swojego bałwana z drewna i modlą się do boga, który nie może wybawić. Zapowiedzcie i przedstawcie sprawę, niech także wspólnie się naradzą! Kto od dawien dawna to przepowiedział, kto od dawien dawna zwiastował? Czy nie Ja, Pan, poza którym nie ma Boga? Oprócz mnie nie ma żadnego boga sprawiedliwego i wybawiciela. Do mnie się zwróćcie, wszystkie krańce ziemi, abyście były zbawione, bo Ja jestem Bogiem i nie ma innego. Izajasza 45:20-22

 

Biblia ogłasza, że to właśnie Jezus Chrystus jest tym jedynym dostępnym Wybawicielem:

 

…że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy ukrzyżowaliście, którego Bóg wzbudził z martwych; dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was, budujących, On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. Dzieje Apostolskie 4:10-12

 

P. Chcesz mi powiedzieć, że Jezus jest Bogiem?

 

O. Tak! Pismo Święte bardzo jasno naucza, że Jezus jest Bogiem objawionym w ludzkiej postaci:

 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas…

Jana 1:1 i 14

 

P. Ale czy Jezusa nie nazywamy Synem Bożym? A jeśli jest Synem Bożym to musi istnieć i Ojciec. Ileż jest tych bogów? 

 

O. Tak, to prawda, że Jezus nazywany jest „Synem Bożym”. Jednak Biblia bezsprzecznie naucza, że jest On odwiecznym Bogiem. Biblia mówi także, że Ojciec również jest odwiecznym Bogiem. Tak naprawdę, Osoba Boga jest zbyt złożona byśmy mogli ją pojąć za pomocą naszych maleńkich, ludzkich umysłów (jesteśmy przecież stworzeniami o ograniczonej inteligencji):


Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków... Hebrajczyków 1:8

 

Z całą stanowczością, Bóg objawia Siebie jako jednego Boga, ale w trzech osobach:

 

Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. I Jana 5:7

 

Słuchajże Izraelu: Pan, Bóg nasz, Pan jeden jest. Powtórzonego Prawa 6:4

 

P. Zauważyłem, że we wszystkim, o czym mówisz powołujesz się na Biblię i cytujesz z niej wersety. Ja słyszałem, że Biblia to po prostu jakaś stara księga napisana przez różnych ludzi.

 

O. To prawda, że Biblia jest starą Księgą, ale z całą pewnością nie jest dziełem ludzkim. Wybrani i natchnieni przez Boga ludzie spisywali żywe Boże Słowa bezpośrednio z Jego ust. Bóg wykorzystał tych ludzi do zapisania wszystkiego, co chciał przekazać ludzkości:

 

To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia.(BT)  Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.(BW)
II Piotra 1:20-21

 

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości... II Tymoteusza 3:16

 

Cała Biblia jest Słowem Bożym. Każde Słowo w Biblii jest czyste i święte. Słowom Bożym możemy całkowicie ufać. Biblia jest absolutnym i ostatecznym autorytetem we wszystkim, czego naucza.

 

P. Szczerze mówiąc, to ja tak naprawdę nic z tego nie rozumiem. W końcu nie jestem jakimś złym człowiekiem — dlaczego więc Bóg musiałby za mnie umrzeć?

 

O. Straszna prawda wygląda tak, że wszyscy ludzie popadli w grzech i łamią Prawo Boże zapisane w Biblii. Każdy człowiek jest rozpaczliwie zły i nikczemny:

 

Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi, nie masz, kto by czynił dobrze, nie masz ani jednego... Rzymian 3:12

 

Najzdradliwsze jest serce nadewszystko i najprzewrotniejsze, któż je pozna? Jeremiasza 17:9

 

Bóg jest święty, doskonały i sprawiedliwy, dlatego wymaga od nas bezwzględnego posłuszeństwa i przestrzegania Jego przykazań. Przekroczenie choćby jednego przykazania wystarcza by ściągnąć na nas Jego straszny gniew:

 

Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon, a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego. Jakuba 2:10

 

Będąc wobec siebie uczciwi, musimy przyznać (zarówno my jak i wszyscy wokół), że nieustannie grzeszymy:

 

Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. I Jana 1:8

 

Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Rzymian 3:23

 

…dusza, która grzeszy, ta umrze. Ezechiela 18:4

 

Jak się już wcześniej dowiedzieliśmy, Bóg ustanowił w Biblii prawo, które mówi, że karą za grzech jest śmierć. Śmierć, o której Bóg mówi, to śmierć druga czyli całkowite unicestwienie w jeziorze ognistym na wieczność.


P. Naprawdę wierzysz, że Bóg unicestwi ludzi w jeziorze ognistym?

 

O. Tak. Grzech jest dla Boga niezmiernie obraźliwy. Grzech jest tak odrażający dla nieskończenie świętego Boga, że musi On na wieczność unicestwić tych, którzy nie przestrzegają Jego prawa:

 

I jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Objawienie 20:15

 

Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem. I spali ich ten nadchodzący dzień - mówi Pan Zastępów - tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. Malachiasza 4:1

 

P. Chcesz mi powiedzieć, że człowiek skazany na potępienie w piekle zostanie unicestwiony i przestanie już na zawsze istnieć?

 

O. Choć to straszne, to odpowiedź brzmi tak! Biblia naucza, że proces Bożego Sądu zakończy się zniszczeniem w ogniu całego obecnego wszechświata a wraz z nim niezbawionej ludzkości. Ludzkość zostanie całkowicie unicestwiona, kiedy na ziemię spadnie gniew Wszechmocnego Boga.

 

Ale niezbożni poginą, a nieprzyjaciele Pańscy, jako tłustość barania z dymem niszczeje, tak oni zniszczeją. Psalm 37:20

 

A dzień Pański nadejdzie jak złodziej; wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. II Piotra 3:10

 

P. Sposób, w jaki przedstawiasz Boga mnie niepokoi. Myślałem, że chrześcijanie wierzą w Boga dobrego i łagodnego, który kocha wszystkich ludzi. Czy Bóg jest naprawdę tak groźny jak Go przedstawiasz?

 

O. Bóg jest Bogiem kochającym i miłosiernym ale jest również święty i sprawiedliwy. Stworzył człowieka na Swoje podobieństwo i uczynił go odpowiedzialnym za przestępstwa Bożego prawa. Ludzie prawdziwie wierzący mają nieodparte pragnienie by ostrzegać innych, gdyż Boga naprawdę należy się bać.


Wiedząc tedy, co to jest bojaźń Pańska, staramy się przekonywać ludzi... II Koryntian 5:11     


Bogiem żarliwym i mściwym jest Pan. Mściwy jest Pan i pełen gniewu. Mści się Pan na swoich wrogach i wybucha gniewem na swoich nieprzyjaciół. Nahuma 1:2

 

Albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Hebrajczyków 12:29

 

Czy nie ma u was bojaźni przede mną? - mówi Pan - i nie drżycie przed moim obliczem? Ja wytyczyłem morzu jako granicę piasek nadbrzeżny, wieczystą zaporę, której przebyć nie może… Jeremiasza 5:22

 

Obraz uśmiechniętego, potulnego Jezusa, zadowolonego ze wszystkich ludzi jest dzisiaj promowany przez wiele kościołów. Niestety, jest on całkowicie fałszywy. Jezus Chrystus jest rozgniewany z powodu grzechów ludzkości i to właśnie On będzie Sędzią w dniu ostatecznym, potępiając wszystkich niegodziwych, niezbawionych ludzi i unicestwiając ich na wieczność.

 

…Bóg obrusza się co dzień na niezbożnego. Psalm 7:12

 

I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą; bójcie się raczej tego, który może i duszę i ciało zniszczyć w piekle. Mateusza 10:28

 

P. To, co mówisz, mnie przeraża, dlatego bardzo chciałbym uniknąć kary piekła. Co mam robić, żebym nie zginął na wieki?

 

O. Musisz zrozumieć, że sytuacja ludzkości nie jest dobra. Jesteśmy martwi w naszych grzechach i nie jesteśmy w stanie właściwie zareagować na wezwanie ewangeliczne, okazać skruchy i uwierzyć. Jesteśmy duchowo martwi i dlatego nie jesteśmy zdolni do żadnego uczynku, który mógłby nam zapewnić zbawienie:

 

I was ożywił, którzyście byli umarli w upadkach i w grzechach. Efezjan 2:1

 

…przeto że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. Galatów 2:16

 

Biblia wyraźnie mówi, że osiągnięcie zbawienia za pomocą działań człowieka jest zupełnie niemożliwe. Tylko Bóg może zbawić człowieka:

 

A gdy to usłyszeli uczniowie, zaniepokoili się bardzo i mówili: Któż tedy może być zbawiony? A Jezus spojrzał na nich i rzekł im: U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. Mateusza 19:25-26


P. Czy to znaczy, że bez względu na to, co zrobię i tak zginę? Czy jest w ogóle jakaś nadzieja?

 

O. Tak, jest nadzieja. Nadzieja leży w Bogu. To On musi zrobić wszystko dla naszego zbawiania:  

 

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Jana 3:16

 

Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego. Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są. Jana 1:12:13

 

P. Nie sądzę, żebym rozumiał, w jaki sposób Bóg zbawia ludzi. Kim są ci, którym Bóg okazuje miłosierdzie? Jak można stać się jednym z tych, którzy doświadczyli Jego miłosierdzia?

 

O.  Bóg ustanowił plan zbawienia oparty na wyborze. Tutaj wybrał jednego, tam kogoś innego, a uczynił to wyłącznie według Swojego własnego upodobania. To nie dobre uczynki człowieka go zbawiają. Zbawia go w pełni ukończone dzieło Pana Jezusa Chrystusa:

 

W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem jego; w miłości, przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Efezjan 1:4-5


Nie wy mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was... Jana 15:16

 

Albowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego - aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania... Jako napisano: Jakóbam umiłował, alem Ezawa miał w nienawiści. Rzymian 9:11 i 13


P. W jaki sposób mogę dowiedzieć się czy zostałem przez Boga wybrany?

 

O. Może jesteś Bożym wybranym a może nie – tylko Bóg zna tych, których postanowił zbawić. Dlatego kwestię wyboru do zbawienia musimy pozostawić niezawisłej woli Boga. Możemy jednak wołać do Boga w modlitwie. Bóg pozwala nam zwracać się do Siebie w pokorze (wyznając nasze grzechy i uznając, że to one sprowadzają na nas Boży gniew) i błagać Go o miłosierdzie i łaskę:

 

A celnik stojąc z daleka, nie chciał podnieść i oczu swych w niebo, ale się bił w piersi swoje, mówiąc: Boże! bądź miłościw mnie grzesznemu. Łukasza 18:13

 

Przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Hebrajczyków 4:16

 

Charakter Boga powinien być zachętą dla każdego grzesznika. Jest on Bogiem łaskawym. Błaganie o miłosierdzie jest przywilejem, którym Bóg nas obdarował. Tak jak buntownik skazany na śmierć może prosić o łaskę swojego pana, tak i my możemy błagać pełnego chwały Króla Niebios o łaskę przebaczenia naszych grzechów (ale wyłącznie przez Chrystusa):

 

…nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce. Micheasza 7:18

 

A usłyszawszy, iż jest Jezus on Nazareński, począł wołać, mówiąc: Jezusie, Synu Dawida! zmiłuj się nade mną. I gromiło go wiele ich, aby milczał, ale on tem więcej wołał: Synu Dawida! zmiłuj się nade mną. Marka 10:47-48
 

Pan Jezus usłyszał błaganie niewidomego żebraka i przywrócił mu wzrok. Ten cud pokazuje nam, że Chrystus jest litościwy i pełen miłosierdzia dla grzeszników.


P. Czy wobec tego modlitwa o miłosierdzie wybawi mnie od zagłady?

 

O. Musimy być bardzo ostrożni.  Człowiek nie dysponuje żadną metodą na uzyskanie zbawienia. Zbawienie jest łaską i w całości zależy do Boga:

 

Albowiem do Mojżesza mówi: Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję; a zlituję się, nad kim się zlituję. Rzymian 9:15

 

P. Myślę, że zwrócę się do Boga z prośbą o miłosierdzie. Możesz mi powiedzieć jak długo będę musiał czekać zanim Bóg zechce mi odpowiedzieć?

 

O. Nie wolno nam narzucać Bogu żadnych czasowych ograniczeń. Jeżeli taka jest Jego wola, Bóg zbawi człowieka w Swoim własnym czasie i na Swój własny sposób:

 

Oczekuję na Pana; oczekuje dusza moja, i jeszcze oczekuje na słowo jego. Psalm 130:5

 

Dobrze jest, cierpliwie oczekiwać na zbawienie Pańskie. Treny 3:26

 

Oto jak oczy sług na rękę swych panów, Jak oczy służebnicy na rękę swej pani, Tak oczy nasze patrzą na Pana, Boga naszego, Aż się zmiłuje nad nami. Psalm 123:2

 

Musimy czekać na Boga. To On, w Swoim własnym czasie, może dokonać cudu zbawienia. Jednak oczekując na Jego łaskę bądź świadom, że zbawienie jest dla człowieka kwestią naglącą. Przecież nikt z nas nie zna dnia swojej śmierci. Możemy mieć przed sobą jeszcze tylko parę dni życia. Poza tym, ludzie prawdziwie wierzący dowiedzieli się z Biblii, że do powrotu Chrystusa i zagłady obecnego świata pozostało już bardzo niewiele czasu.


P. Myślisz, że w niedalekiej przyszłości nastąpi koniec świata? 

 

O. Tak! Powrót Chrystusa nastąpi 21 maja 2011 roku a koniec świata 21 października 2011 roku.*

 

Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie,  potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. I Tesaloniczan 4:16-18

 

Tedy Anioł, któregom widział stojącego na morzu i na ziemi, podniósł rękę swoję ku niebu, I przysiągł przez Żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w niem jest, …że czasu już nie będzie. Objawienie 10:5-6


P. Czy to naprawdę możliwe, że pozostało tak niewiele czasu?

 

O.  Tak, na tej ziemi człowiekowi pozostało naprawdę mało czasu. Ale nie trać nadziei. Zbawienie grzesznika nie zajmuje Bogu wiele czasu. Jesteśmy tego świadkami, kiedy Jezus, dosłownie na naszych oczach, zbawia łotra wiszącego obok Niego na krzyżu. 

 

I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju. Łukasza 23:42-43

 

P. Czy wobec tego powinienem znaleźć jakiś chrześcijański kościół i regularnie uczestniczyć w nabożeństwach, czekając na Bożą łaskę zbawienia?

 

O. Tylko nie to! Bóg zakończył już ewangelizację świata za pośrednictwem lokalnych kościołów i zgromadzeń, gdyż era kościoła zakończyła się i Bóg porzucił kościoły. Żyjemy w okresie wielkiego ucisku, w którym Bóg rozpoczął Swój Sąd nad miejscem świętym czyli nad kościołami wszelakich wyznań – i katolickimi i protestanckimi – bez różnicy. Obecnie wszystkie kościoły na całym świecie doświadczają Sądu Bożego, dlatego że odeszły od prawdy Bożego Słowa:


Albowiem czas jest, aby się sąd począł od domu Bożego... I Piotra 4:17 


Tak naprawdę, Bóg nakazuje wszystkim chrześcijanom by opuścili kościoły:

 

Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa – wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry... Mateusza 24:15-16

 

Obecnie Bóg nie zbawia już ludzi w kościołach. Dlatego dzisiaj kościół jest ostatnim miejscem, w którym chrześcijanin chciałby się znaleźć. W naszych czasach Bóg zbawia ogromną ilość ludzi poza organizacjami kościelnymi:

 

Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków... To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. Objawienie 7:9 i 14


P. Ale jak mogę otrzymać zbawienie, jeśli nie będę uczęszczał do kościoła?

 

O. Bóg zbawia Swój lud przez Swoje Słowo, dlatego powinniśmy czytać Biblię tak często jak to tylko możliwe. Zbawienie przychodzi przez słuchanie Słowa Bożego:

 

Duch ożywia. Ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem. Jana 6:63

 

Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże. Rzymian 10:17

 

O, jakże miłuję zakon twój, Przez cały dzień rozmyślam o nim! Psalm 119:97

 

Czytając Biblię, możemy dowiedzieć się czy Bóg rzeczywiście umarł by i nas wykupić z grzechów. Oby zacytowane powyżej Słowa Boże stały się błogosławieństwem na Twojej drodze do zbawienia.

 

      * Aby uzyskać więcej informacji na temat uniesienia (czyli wniebowzięcia) Bożych wybranych 21 maja 2011 roku oraz ostatecznego
     zniszczenia tego świata w październiku 2011 roku, skontaktuj się z nami na jeden z poniższych sposobów:

 

 

Odwiedź również stronę www.NoeWiedzial.com

Przyłącz się do naszej internetowej wspólnoty, odwiedzając nas pod adresem:

www.ebiblefellowship.com

Słuchaj naszego programu na żywo na naszej stronie internetowej albo przez www.PalTalk.com
(bezpłatny program z instrukcją) w zakładce Broadcasts.

 Zgłoś swoje uwagi, komentarze lub informacje na naszej stronie kontaktowej.

Napisz do nas na adres:

 

EBible Fellowship, P.O. Box 1393
Sharon Hill, PA 19079  USA

 DGDFY. 2011.04.28.PL-web