Printer-Friendly PDF Version
US Letter (8.5 x 11)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

DZIEŃ SĄDU OSTATECZNEGO
21 MAJA 2011 ROKU

hourglass

I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka. Objawienie 9:5

KONIEC ŚWIATA
21 PAŹDZIER­NIKA 2011 ROKU


Celem tego opracowania jest przekazanie informacji o naglącej obecnie potrzebie by każdy człowiek starał się pojednać z Bogiem. Biblia jest Słowem Bożym. Wszystko, czego Biblia naucza, pochodzi w całości od Boga. Obecnie uzyskujemy z Biblii nowe informacje, wyraźnie pokazujące nam Boży plan uniesienia (wniebowzięcia) Swoich wybranych oraz zakończenia istnienia tego świata. Biblia ujawnia ukryte przez Boga prawdy dotyczące chronologii wydarzeń w historii czasu. Informacje te nigdy wcześniej nie były znane, gdyż Bóg zapieczętował Swoje Słowa, udaremniając wszelkie próby poznania terminu końca świata. Czytamy o tym w Księdze Daniela:

Daniel 12:9 Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego.

Obecnie jednak Bóg otworzył Swoje Słowo (Biblię), aby objawić wiele prawd dotyczących końca świata (a także wielu innych zagadnień). W tym samym rozdziale Księgi Daniela czytamy:

Daniel 12:4 Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Dzisiaj Bóg otwiera przesłanie Swojego Słowa, ponieważ dożyliśmy czasów końca. Dla poważnych studentów Biblii stało się oczywiste, że żyjemy w ostatnich dniach historii ziemi. Właśnie dlatego, że żyjemy w czasach ostatecznych, Bóg ujawnia Swoim ludziom następujące informacje:

BIBLIJNY KALENDARZ HISTORII

Bóg umożliwił Swoim ludziom odczytanie z Biblii kalendarza biblijnego. Rodowody zapisane w Księdze Rodzaju, głównie w Rozdziałach 5 i 11, okazały się bardzo precyzyjnym kalendarzem historii ludzkości.

Biblijny kalendarz historii jest dokładny i prawdziwy. Ponieważ kalendarz ten został nam przekazany w Słowie Bożym, możemy mu w pełni zaufać. W tym krótkim opracowaniu dzielimy się ważnymi wnioskami wyciągniętymi z kalendarza biblijnego, jak również z innych studiów Pisma Świętego. Jednak ilość tych informacji jest zbyt duża i są one zbyt złożone, aby w tak krótkiej broszurce można było zamieścić wszystkie szczegóły. Przekażemy w niej istotne i dokładne daty. Ponieważ daty te pochodzą z Biblii, możemy w pełni zaufać ich poprawności. (EBF - Electronic Bible Fellowship nie jest związane z Family Radio, jednak gorąco polecamy publikację “To już prawie koniec!”, którą można otrzymać bezpłatnie, pisząc na adres: Family Stations, Inc., 290 Hegenberger Rd., Oakland, CA 94621, USA. Książka ta podaje bardzo dokładne informacje dotyczące Sądu Ostatecznego i końca świata. Publikację tę można również przeczytać albo pobrać w formacie PDF ze strony internetowej: www.FamilyRadio.com lub www.NoeWiedzial.com).

DATY WAŻNYCH WYDARZEŃ HISTORYCZNYCH

11 013 p.n.e.—Stworzenie. Bóg stworzył świat i człowieka (Adama i Ewę).

4990 p.n.e. — Potop za czasów Noego. Wszyscy ludzie zginęli w globalnym potopie. W arce ocaleli tylko Noe, jego żona i ich trzej synowie z żonami (6023 lata po stworzeniu).

7 p.n.e. — Narodziny Pana Jezusa (11 006 lat po stworzeniu).

33 n.e. — Rok ukrzyżowania Chrystusa i początek Ery Kościoła (11 045 lat po stworzeniu i 5023 kalendarzowe lata po potopie).

1988 — Rok ten kończy Erę Kościoła i otwiera okres Wielkiego Ucisku, trwający 23 lata (13 000 lat po potopie).

1994 — 7 września tego roku skończyła się pierwsza (trwająca 2300 dni) część okresu wielkiego ucisku i zaczął się okres późnego deszczu, w którym, już poza kościołami, rozpoczął się Boży plan zbawienia wielkiego tłumu ludzi (13 006 lat po stworzeniu).

2011 — 21 maja, na końcu 23-go roku wielkiego ucisku, rozpocznie się Dzień Sądu Ostatecznego oraz nastąpi uniesienie zbawionych (wniebowzięcie ludzi wybranych przez Boga). 21 października cały świat zostanie zniszczony ogniem (7 000 lat po potopie i 13 023 lata po stworzeniu).

JEDEN DZIEŃ TO 1000 LAT

Ludzie zbawieni dowiedzieli się z Biblii, że słowa użyte w Księdze Rodzaju 7, mają podwójne znaczenie:

Ksiega Rodzaju 7:4 Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem.

Historycznie rzecz biorąc, kiedy Bóg wypowiadał te słowa, Noe miał 7 dni by wraz z rodziną i zwierzętami znaleźć się w bezpiecznej arce. W sensie duchowym (gdyż Biblia jest księgą duchową) Bóg mówił wtedy do całej ludzkości i obwieścił światu, że grzesznicy  będą mieli 7000 lat, aby znaleźć schronienie w zbawieniu zapewnionym przez Pana Jezusa Chrystusa. Skąd o tym wiemy? Z informacji zawartej w 2 Liście Piotra:

2 Piotra 3:6-8 Przez co świat ówczesny, zalany wodą, zginął. Ale teraźniejsze niebo i ziemia mocą tego samego Słowa zachowane są dla ognia i utrzymane na dzień sądu i zagłady bezbożnych ludzi. Niech to jedno, umiłowani, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.

Kontekst tych słów jest niezwykle istotny! W początkowych wersetach Bóg zwraca naszą uwagę na zagładę świata w potopie za czasów Noego. Dalej znajdujemy ciekawe napomnienie, żebyśmy nie zlekceważyli jednej rzeczy, a mianowicie, że u Boga jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat, jak jeden dzień. Zaraz po tej niezwykłej informacji Bóg umieścił dramatyczny opis ostatecznego zniszczenia obecnego świata ogniem.

Co Bóg mógł nam przekazać utożsamiając jeden dzień z tysiącem lat?

W ostatnich latach, na podstawie informacji biblijnych, byliśmy w stanie odkryć biblijny kalendarz wydarzeń historycznych. Dowiedzieliśmy się, że potop za czasów Noego miał miejsce w roku 4990 p.n.e. Data ta jest absolutnie dokładna (więcej informacji o chronologii historii znajdziesz na stronach: www.FamilyRadio.com lub www.NoeWiedzial.com). To w roku 4990 p.n.e. Bóg ujawnił Noemu, że za 7 dni na ziemię wyleją się wody potopu. Podstawiając 1000 lat za każdy dzień otrzymujemy 7000 lat. Jeżeli od roku 4990 p.n.e. przeniesiemy się w przyszłość, dodając do niego dokładnie 7000 lat, okaże się, że dotrzemy do roku 2011.

   4990 + 2011 = 7001

Słowo wyjaśnienia: obliczając lata od daty w Starym Testamencie do daty w Nowym Testamencie, musimy zawsze  odjąć 1 rok, gdyż w obecnie używanym kalendarzu nie ma roku zerowego. Otrzymujemy zatem ostateczny wynik:

   4990 + 2011 - 1 = dokładnie 7000 lat.

Rok 2011 jest 7000-nym rokiem od potopu za czasów Noego. Rok 2011 to koniec okresu, jaki ludzkość otrzymała na znalezienie łaski u Boga. Oznacza to, że czas na znalezienie schronienia w Chrystusie jest już bardzo krótki.

To nic nadzwyczajnego, że ludzie wiary, ludzie Boży, otrzymali zrozumienie ustalonego przez Boga harmonogramu zdarzeń związanych z końcem świata. Biblia mówi nam, że Bóg działa w taki właśnie sposób. W przeszłości Bóg ostrzegał Swoich ludzi przed nadchodzącymi dniami sądu.

Amosa 3:7 Zaiste, nie czyni Wszechmogący Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom, prorokom.

Hebrajczyków 11:7 Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej; przez nią wydał wyrok na świat i odziedziczył usprawiedliwienie, które jest z wiary.

21 MAJA 2011: POCZĄTEK SĄDU OSTATECZNEGO

Wiemy, że rok 2011 jest 7000-nym rokiem od potopu. Wiemy również, że wtedy właśnie Bóg zniszczy ten świat. Pozostaje jeszcze pytanie, w którym momencie roku 2011 to się stanie?

Odpowiedź jest zdumiewająca. Przyjrzyjmy się ponownie informacjom o potopie za czasów Noego zapisanym w Księdze Rodzaju:

Księga Rodzaju 7:11 W roku sześćsetnym życia Noego, w miesiącu drugim, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu wytrysnęły źródła wielkiej otchłani i otworzyły się upusty nieba.

Zgodnie z zapowiedzią, Bóg sprowadził potop na ziemię 7 dni później, w 17-tym dniu 2-go miesiąca 600-go roku według kalendarza, który odnoszono wtedy do okresu życia Noego. Dokładnie 17-go dnia 2-go miesiąca Bóg zamknął drzwi arki, zapewniając bezpieczeństwo przebywającym w niej ludziom i zwierzętom, i jednocześnie przesądzając los wszystkich innych ludzi, którzy pozostali na tym świecie na zewnątrz arki. Wszyscy oni zginęli w tej globalnej katastrofie.

Księga Rodzaju 7:16-17 A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim. A potop trwał na ziemi czterdzieści dni. I wezbrały wody i podniosły arkę, i płynęła wysoko nad ziemią.

Wcześniej wspomnieliśmy, że Era Kościoła zakończyła się w roku 1988. Wiemy też z Biblii, że Era Kościoła rozpoczęła się w dniu Pięćdziesiątnicy, 22 maja roku 33, a zakończyła się 1955 lat później, to znaczy, 21 maja roku 1988, w przededniu rocznicy Święta Pięćdziesiątnicy.

Biblia naucza również, że koniec Ery Kościoła nastąpi w dniu, w którym jednocześnie rozpocznie się okres wielkiego ucisku:

Mateusza 24:21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie.

Dnia 21 maja 1988 roku Bóg przestał posługiwać się lokalnymi kościołami na całym świecie. Duch Święty opuścił wszystkie kościoły a szatan, człowiek grzechu, zasiada od tamtej pory w kościołach, aby w nich panować. Biblia naucza także, że ten straszny okres sądu nad kościołami trwać będzie przez 23 lata (dokładnie 8400 dni), rozpoczynając się 21 maja 1988 roku a kończąc 21 maja 2011 roku. Informacja ta została odkryta w Biblii zupełnie niezależnie od informacji o okresie 7 tysięcy lat od potopu do roku 2011. Dzięki temu możemy dostrzec, że pełny okres wielkiego ucisku, trwający 23 lata, zakończy się 21 maja 2011 roku. Jest to dzień, w którym zakończy się okres wielkiego ucisku, a także dzień, na który przypada 7-tysięczna rocznica potopu za czasów Noego.

Pamiętajmy, że Bóg zamknął drzwi arki 17-go dnia 2-go miesiąca według kalendarza Noego. Dowiadujemy się również, że dzień 21 maja 2011 zamyka okres wielkiego ucisku. Istnieje bardzo ścisły związek pomiędzy 17-tym dniem 2-go miesiąca według kalendarza w czasach Noego a naszym kalendarzem gregoriańskim. Związku tego nie można było łatwo dostrzec, dopóki nie odkryliśmy, że istnieje jeszcze jeden kalendarz, który należy uwzględnić, a mianowicie, kalendarz żydowski czyli kalendarz biblijny. Dzień 21 maja 2011 roku w naszym kalendarzu pokrywa się z 17-tym dniem 2-go miesiąca w kalendarzu żydowskim. Bóg utwierdza nas przez to w przekonaniu, że prawidłowo rozumiemy informację dotyczącą okresu 7 tysięcy lat od potopu za czasów Noego do roku 2011. 21 maja 2011 roku jest datą odpowiadającą dniowi, w którym Bóg zamknął drzwi arki Noego. Na podstawie tej konkretnej informacji, jak i wielu innych informacji biblijnych, dowiadujemy się, że 21 maja 2011 roku będzie dniem, w którym Bóg rozpocznie Sąd Ostateczny. Będzie to dzień, w którym Bóg zamknie drzwi do zbawienia dla tego świata.

Innymi słowy, kończąc okres wielkiego ucisku w dniu, który utożsamia się z 17-tym dniem 2-go miesiąca kalendarza Noego, Bóg bezsprzecznie potwierdza, że będzie to dzień, w którym zamierza zamknąć na zawsze drzwi do nieba:

Jana 10:9 Ja jestem drzwiami; jeśli kto przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie.

Biblia bardzo wyraźnie mówi, że Chrystus jest jedyną drogą do nieba. On jest drzwiami, przez które możemy wejść do chwalebnego Królestwa Niebieskiego.

Dzieje Apostolskie 4:12 I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni.

W momencie, kiedy drzwi (Jezus) zostaną zamknięte, na tej ziemi nie będzie już możliwości zbawienia.

Objawienie 3:7 …To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy.

Biblia naucza, że 21 maja 2011 roku wyłącznie ludzie prawdziwie wierzący, ludzie wybrani przez Boga do zbawienia, zostaną porwani w przestworza i uniesieni do nieba, aby tam spotkać Pana Jezusa i królować z Nim na wieki.

1 Tesaloniczan 4:16-17 Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem.

Wszyscy ludzie pozostali na ziemi (a będą ich miliardy), będą cierpieli przez 5 miesięcy, doświadczając straszliwego Sądu Bożego:

Objawienie 9:3-5 A z tego dymu wyszły na ziemię szarańcze, którym dana została moc, jaką jest moc skorpionów na ziemi. I powiedziano im, aby nie wyrządzały szkody trawie, ziemi ani żadnym ziołom, ani żadnemu drzewu, a tylko ludziom, którzy nie mają pieczęci Bożej na czołach. I nakazano im, aby nie zabijały ich, lecz dręczyły przez pięć miesięcy; a ból przez nie wywołany był jak ból od ukłucia skorpiona, gdy ukłuje człowieka.

21 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU: KONIEC ŚWIATA

Dzięki Bożej łasce i Jego niezmiernemu miłosierdziu otrzymaliśmy ostrzeżenie o tym, czego Bóg dokona zgodnie ze Swoim planem dla tego świata. Dnia 21 maja 2011 roku dla wszystkich niezbawionych mieszkańców ziemi rozpocznie się 5-cio miesięczny okres udręki. W tym dniu Bóg wyrzuci z grobów ciała i szczątki wszystkich, którzy umarli wcześniej, a nie zostali zbawieni. Potężne trzęsienie ziemi spustoszy cały świat a ziemia nie będzie już ukrywać ciał zmarłych (Księga Izajasza 26:21). Ciała ludzi, którzy umarli jako zbawieni, zostaną wskrzeszone i przemienione w doskonałe, wieczne ciała, i zostaną zabrane do nieba, aby już wiecznie przebywać z Panem. Ciała tych, którzy umarli niezbawieni, zostaną rozrzucone po powierzchni ziemi. Wszędzie dookoła panować będzie śmierć.

Bóg podkreśla ów przerażający okres zagłady w ostatnim wersecie księgi Rodzaju 7:

Księga Rodzaju 7:24 I trwały wody nad ziemią sto i pięćdziesiąt dni.

Ów okres 5 miesięcy rozpoczynający się 21 maja 2011 roku zakończy się 21 października 2011 roku. Okazuje się, że dzień 21 października 2011 roku jest jednocześnie ostatnim dniem biblijnego Święta Namiotów (obchodzonego równocześnie ze Świętem Zbiorów). Święto Namiotów obchodzone było zawsze w 7 miesiącu kalendarza biblijnego. W Biblii Bóg mówi o tym święcie w bardzo znamienny sposób: 

Księga Wyjścia 23:16 …oraz święto Zbiorów na końcu roku, gdy zbierzesz z pola twój plon.

Księga Wyjścia 34:22 Święto Tygodni uczynisz też sobie, w pierwiastki żniwa pszenicznego, i święto zbierania na skończeniu roku.

Jak widzimy, Święto Namiotów/Zbiorów zostało ustanowione „na końcu roku,” pomimo że według kalendarza żydowskiego było ono obchodzone w 7 miesiącu, który nie jest miesiącem kończącym rok. Jest tak dlatego, że duchowym wypełnieniem tego konkretnego  święta jest koniec świata. Dzień 21 października 2011 roku będzie ostatnim dniem istnienia tego świata. Biblia opisuje, co wydarzy się dnia 21 października 2011 roku:

2 Piotra 3:10 A on Dzień Pański przyjdzie jak złodziej w nocy, w którym niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które są na niej, spalone będą.

Wszyscy, którzy grzeszyli przeciwko Bogu i zostali pozostawieni na ziemi, również zostaną pochłonięci przez ogień i unicestwieni na wieczność wraz z ziemią i całym wszechświatem:

2 Tesaloniczan 1:8-9 W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego.

Dnia 21 października 2011 roku Bóg całkowicie zniszczy ten świat a wraz z nim wszystkich ludzi, którzy u Jezusa Chrystusa nie dostąpili łaski zbawienia. Ta straszna zapłata za grzeszny bunt przeciwko Bogu zostanie ukoronowana utratą życia wiecznego. 21 października 2011 roku wszyscy ci biedni ludzie przestaną już na zawsze istnieć. Jakież to smutne, że ludzie stworzeni na obraz i podobieństwo Boga umrą jak zwierzęta i na zawsze przepadną:

Psalm 49:13 Ale człowiek we czci nie zostaje, podobnym będąc bydlętom, które giną.

Jest jeszcze wiele innych informacji, którymi chcielibyśmy się podzielić. Teraz jednak prosimy was, przyjaciele, potraktujcie na serio to ostrzeżenie, że czas zbawienia w zastraszającym tempie zbliża się do ostatecznego końca. Bóg dał światu 7000 lat od potopu za czasów Noego. Teraz pozostały nam już tylko dni do 21 maja 2011 roku. Zanim się spostrzeżemy, ten króciutki czas upłynie. Ta szczypta piasku pozostała w klepsydrze przesypie się i przeminie na zawsze. Mimo, że pozostało już bardzo niewiele czasu, dziś ciągle jeszcze, dla każdego z nas, pozostaje wspaniała nadzieja:

2 Koryntian 6:2 Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.

Zbawienie człowieka nie zajmuje Bogu wiele czasu. Łotr wiszący na krzyżu obok Chrystusa został zbawiony w ostatniej godzinie swojego straszliwie grzesznego życia.

Łukasza 23:42-43 I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju.

W duchu szczerej troski modlimy się, aby niniejsza publikacja trafiła do Twoich rąk. W takim też duchu Ci ją przekazujemy. Prosimy, abyś czytając tę broszurę zwrócił szczególną uwagę na wersety z Biblii, które w niej cytujemy, gdyż są to Słowa Boże i jako takie posiadają absolutną moc i autorytet. Nasza jedyna nadzieja na zbawienie jest w Słowie Bożym, dlatego powinniśmy czytać Biblię. Właśnie dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy drzwi do nieba (Chrystus) są szeroko otwarte. Właśnie teraz, już poza kościołami i zgromadzeniami, Bóg zbawia ogromną ilość ludzi na całym świecie:

Objawienie 7:9,13,14 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. …Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Bóg zbawia ludzi przez słuchanie Słowa Bożego. Nie ma żadnego innego sposobu:

Rzymian 10:17 Wiara tedy jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Boże.

Czytaj Biblię z całą rodziną (szczególnie z dziećmi). Czytając ją, trwaj jednocześnie w modlitwie, błagając Boga o miłosierdzie. Usilnie proś miłosiernego i łaskawego Boga, żeby i Ciebie być może uchronił od nadciągającej zagłady. Z Księgi Jonasza dowiadujemy się nieco o niebywałym Bożym miłosierdziu. Bóg ostrzegł mieszkańców Niniwy o zagładzie zagrażającej ich miastu:

Jonasza 3:4-9 A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia, i wołał tak: Jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosiennice, wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosiennicę, i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: Ludzie i zwierzęta, bydło i owce niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody! Niech włożą włosiennice, zarówno ludzie jak i bydło, i niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swojej złej drogi i od bezprawia, własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu, i nie zginiemy.

Bóg nie zgładził mieszkańców Niniwy. Nie ma jednak żadnej możliwości, aby Bóg porzucił Swój zamiar zniszczenia świata w roku 2011. Z Księgi Jonasza, czytając jak Bóg potraktował mieszkańców Niniwy, dowiadujemy się, że ma łaskawe serce i jest pełen miłosierdzia. To powinno być dla każdego z nas ogromną zachętą by pójść do Boga i błagać Go o Jego wielkie miłosierdzie.

Psalm 86:15-16 Ty zaś, Panie, jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, Nierychłym do gniewu, wielce łaskawym i wiernym. Zwróć się ku mnie i zmiłuj się nade mną!

 

Aby uzyskać dodatkowe informacje odwiedź naszą stronę:

www.ebiblefellowship.com lub stronę: www.NoeWiedzial.com

Słuchaj nas na żywo przez internet, albo korzystając z programu PalTalk.

Można do nas telefonować pod bezpłatnym numerem: 1-877-897-6222 (tylko w USA).

Zostaw wiadomość, pytanie albo komentarz:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Napisz do nas na adres:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

May21_2009.8.10-PL