Printer-Friendly PDF Version
US Letter (8.5 x 11)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

 

BIBLIA UJAWNIA,

ŻE MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ,
IŻ 21 MAJA 2011 ROKU
JEST DNIEM SĄDU OSTATECZNEGO.


Słysząc twierdzenie, że  21 maja 2011 roku jest Dniem Sądu Ostatecznego, wielu członków różnych kościołów natychmiast odwołuje się do takich biblijnych wersetów jak:

 

A o onym dniu i godzinie nikt nie wie, ani Aniołowie niebiescy, tylko sam ojciec mój. Ewangelia Mateusza 24:36

 

Po zacytowaniu tego wersetu natychmiast stwierdzają: „Posłuchaj, Biblia mówi, że nikt tego nie może wiedzieć.” Mogą również dodać, że nawet sam Pan Jezus nie zna dnia końca świata, dlatego data 21 maja jest kompletną bzdurą. Następnie, stwierdziwszy to i odrzuciwszy informację o dacie końca świata, nasz rozmówca najczęściej pozostanie przy swoim zdaniu przeświadczony, że to się nigdy nie wydarzy. „Przecież”– pomyśli sobie – „Biblia wyraźnie mówi, że nikt nie zna terminu końca świata”. Tak, Biblia rzeczywiście zawiera taki werset, ale pozostaje jeszcze pytanie: Czy pozostałe informacje w Biblii potwierdzają wniosek, że nie możemy poznać daty końca świata? A może znajdują się w niej jeszcze inne informacje, które jednak pozwalają Bożym ludziom poznać tę datę? Przede wszystkim, musimy pamiętać, że Pan Jezus jest Bogiem. Tak więc, skoro Jezus Chrystus jest Wszechmogącym Bogiem, nie ma najmniejszych wątpliwości, że dokładnie wie, kiedy nastąpi koniec świata:

 

Czemuż od Wszechmocnego nie są zakryte czasy… Księga Hioba 24:1

 

Celem tego opracowania jest pokazanie na podstawie Biblii, że kiedy nadejdą ostatnie dni historii tej ziemi (które właśnie nadeszły), zgodnie ze Swoim planem Bóg ujawni biblijne informacje dotyczące końca świata, włącznie z dokładnym momentem jego nadejścia. Widać to na przykład w następującym fragmencie Biblii:

 

Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie. Księga Daniela 12:4

 

W wersecie tym widzimy, że Bóg zamknął słowa i zapieczętował Swą Księgę (Biblię) aż do czasów ostatecznych. Ponieważ informacje w Biblii pozostawały zamknięte i zapieczętowane, nikt jak dotąd nie mógł poznać daty końca świata. Z wersetu tego wynika jednak, że pieczęcie zostaną zdjęte, kiedy nadejdą dni ostateczne. Ponadto, werset ten mówi, że w czasach ostatecznych „wzrośnie poznanie”. W Ewangelii Mateusza 24:36 Biblia oznajmia, że „o owym dniu nikt nie wie, tylko sam ojciec mój.” Bóg od zawsze zna termin końca świata. Skoro sam Bóg jest autorem Biblii, to umieszczenie w niej informacji i ukrycie ich tak, aby pozostawały nieodkryte do czasu, kiedy nadejdzie właściwy moment historii, nie było dla Niego żadnym problemem. Ponieważ teraz znaleźliśmy się w czasach ostatecznych, Bóg objawia je swoim ludziom.


DLACZEGO KOŚCIOŁY NIE ZROZUMIEJĄ


Jeżeli powiesz księdzu lub pastorowi w swoim kościele, że 21 maja 2011 roku to data początku Dnia Sądu Ostatecznego, to prawie na pewno się z tobą nie zgodzi. Aż wierzyć się nie chce jak jednomyślnie kościoły nalegają, że „nikt nie zna dnia ani godziny”. Jednakże jednomyślna postawa kościołów nie powinna być dla nikogo pocieszeniem, gdyż w naszych czasach kościoły bardzo oddaliły się od prawdy. Na całym świecie kościoły nie zgadzają się ze sobą na wzajem co do wielu biblijnych doktryn i nauczają rzeczy sprzecznych ze sobą (co oznacza, że musiały błędnie sformułować swoje wnioski). Dlatego też, jednomyślność kościołów w kwestii biblijnego stwierdzenia, że „nikt nie zna dnia ani godziny” nie powinna napawać spokojem. Wręcz przeciwnie, powinna raczej alarmować, a szczególnie teraz, kiedy już wiemy, że w naszych czasach rozpoczął się Boży Sąd nad kościołami całego świata ze względu na ich odejście od prawdy.

 

W 1 Liście Piotra 4:17 czytamy: Albowiem czas nadszedł aby się Sąd rozpoczął od Domu Bożego…

 

Straszliwą prawdą jest fakt, że Bóg opuścił kościoły na całym świecie. Biblia poucza nas, że era kościoła zakończyła się (nastąpiło to w roku 1988). Bóg pozostawił kościoły w duchowej ciemności. Dlatego kościoły nie potrafią dostrzec straszliwej prawdy, że dotarliśmy już do czasów końca świata. Bóg opisuje w Biblii duchowych przywódców kościelnych naszych czasów.

 

W Księdze Izajasza 56:10-11 czytamy: Stróżowie jego ślepi, zgoła wszyscy nic nie umieją, wszyscy są psami niemymi, nie mogą szczekać…sami się pasąc nie umieją nauczać…

 

Bóg zapowiada tutaj, że wielu z tych, którzy twierdzą, że są ludźmi Bożymi, nie dostrzeże znaków ostrzegających o nadchodzącym końcu świata. Bóg wykorzystuje starotestamentowy Izrael i Judę jako obraz kościołów i zgromadzeń w Nowym Testamencie. Biblia pokazuje, że Bóg rozgniewał się na Judę i ostrzegał ich o Swoim zamiarze sprowadzenia na nich Sądu, ale Juda zlekceważył i zignorował Boże ostrzeżenia, aż został zgładzony. Podobnie czynią kościoły naszych czasów.

 

W Księdze Jeremiasza 8:7 czytamy: I bocian na powietrzu zna ustawione czasy swoje, i synogarlica i żuraw i jaskółka przestrzegają czasu przylecenia swego; ale lud mój nie zna sądu Pańskiego.

 

Obecnie, przy końcu świata, nowotestamentowe kościoły powtarzają te same błędy, które popełnił starotestamentowy Izrael. Odrzucają ostrzeżenia Boga zawarte w Biblii dokładnie tak samo, jak Izrael odrzucał ostrzeżenia Boga przekazywane im przez proroków.


BÓG ZAWSZE OSTRZEGA SWÓJ LUD


Przyjrzyjmy się teraz innym informacjom zawartym w Biblii, o których ksiądz lub pastor w twoim kościele najprawdopodobniej nie będzie chciał nawet słyszeć. Aby jednak wykazać, że możemy poznać termin końca świata, musimy najpierw sprawdzić co jeszcze Biblia mówi na ten temat. Na przykład, w Księdze Amosa, Bóg zawarł następujące stwierdzenie:

 

Zaiste nic nie uczyni panujący Pan, jeśli nie objawił tajemnicy swojej sługom swoim, prorokom. Księga Amosa 3:7

 

Duchowo rzecz biorąc, prorokiem jest każdy, kto rozgłasza Boże Słowo. Człowiek prawdziwie wierzący spełnia rolę proroka, szerząc Ewangelię wśród innych ludzi. W Księdze Amosa 3:7 Bóg informuje nas, że to On ujawnia informacje swojemu ludowi. Mówi, że „nic nie uczyni” zanim nie ujawni „tajemnicy swojej sługom swoim.” Studiując historię biblijną dostrzegamy powtarzające się sytuacje, które udowadniają tą ważną prawdę.

 

Przyjrzyjmy się temu, co działo się przed potopem za czasów Noego:

 

I rzekł Pan…i będą dni jego sto i dwadzieścia lat… I Bóg widział, że wielka była złość ludzka na ziemi. Wszelka wyobraźnia myśli ich serca tylko zła była po wszystkie dni… I rzekł Pan. Zgładzę człowieka… Księga Rodzaju 6:3, 5 i 7

 

Słowa te zawierają informację, że Bóg ostrzegł świat na 120 lat przed jego zniszczeniem. Tak długi okres był konieczny, gdyż Bóg wybrał Noego aby wybudował arkę, i aby podczas tych 120 lat ostrzegał ludzkość tamtych czasów o nadchodzącej katastrofie. Biblia określa Noego jako kaznodzieję sprawiedliwości (2 Piotra 2:5). Jego praca nad budową arki przez te długie lata z pewnością nie przeszła bez echa. Budowa arki stanowiła wielkie świadectwo wiary w Boga. Zarówno sama arka jak i jej budowa służyły jako nieustanne potępienie tamtejszego świata:

 

Wiarą obwieszczony będąc od Boga Noe o tym czego jeszcze nie było widać, uczciwość wyświadczając, przygotowywał łódź dla zachowania domu swego, przez którą potępił świat i stał się dziedzicem sprawiedliwości tej, która jest z wiary. List do Hebrajczyków 11:7

 

W ostatnim, sto dwudziestym roku (to znaczy w roku 4990 p.n.e.) Bóg przekazał Noemu jeszcze więcej szczegółów dotyczących daty potopu. Tym razem Bóg podał mu bardzo precyzyjne informacje. Choć może się to wydawać niewiarygodne, to jednak przed potopem Bóg zapowiedział Noemu dokładny rok, miesiąc i dzień, w którym ziemia miała zostać zalana wodami potopu:

 

I rzekł Pan do Noego… Albowiem jeszcze po siedmiu dniach spuszczę deszcz na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy…I stało się, że po 7 dniach wody potopu przyszły na ziemię. Roku 600-nego wieku Noego, miesiąca drugiego, siedemnastego dnia Księga Rodzaju 7:1, 4 i 10-11

 

Nie jest zatem przypadkiem, że i w obecnych czasach ludzie Boży wiedzą, iż koniec świata nastąpi w roku 2011 (dokładnie 7000 lat po potopie) w miesiącu maju, 21-go dnia tego miesiąca. To informacja analogiczna do tej, którą Bóg przekazał Noemu. Pamiętajmy, że 21 dzień maja 2011 roku jest jednocześnie 17 dniem drugiego miesiąca według biblijnego kalendarza żydowskiego. Jest to zatem ta sama data, co za dni Noego, kiedy rozpoczął się potop, a Bóg zamknął Noego i jego rodzinę w arce. Powinniśmy również pamiętać, że Pan Jezus odwołuje się do potopu, podając go jako przykład Swojego powrotu:

 

Albowiem jako za dni onych, przed potopem jedli, I pili I żenili się aż do dnia, którego wszedł Noe do arki. I nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich: tak będzie i przyjście syna człowieczego. Mateusza 24:38-39

 

Podczas powrotu Chrystusa będzie jak za dni Noego. Zatem każdy, kto uczciwie szuka prawdy, musi sobie teraz zadać pytanie: „Czy ludzie wiedzieli o nadchodzącym potopie czy też nikt nie znał jego daty?” Biblia podaje nam odpowiedź: Tak, ludzie Boży wiedzieli. Noe wiedział. Żona Noego wiedziała. Wiedzieli też ich trzej synowie i ich żony. Otaczający ich świat również wiedział, gdyż Noe był kaznodzieją. Noego z pewnością nie traktowano poważnie, traktowano go jak szaleńca, dlatego też wszyscy pozostali ludzie zginęli w potopie. Jak pokazuje Biblia, kwestią kluczową jest fakt, że ludzie słyszą Boże ostrzeżenie ale tylko Jego wybrani na nie zareagują i podejmą odpowiednie działania. Dlatego też, biorąc pod uwagę straszliwą zagładę jaką był potop za czasów Noego, ważne abyśmy zwrócili uwagę na następujący werset:

 

Także i pierwszemu światu, nie przepuścił ale Noego, kaznodzieję sprawiedliwości zachował, przywiódłszy potop na świat niepobożnych; 2 List Piotra 2:5

 

Bóg podkreśla, że potop za dni Noego zgładził wszystkich niepobożnych ludzi.

 

To niezwykle istotny fakt. Wszyscy ludzie Boży (to znaczy ludzie zbawieni) zostali poinformowani o nadchodzącym potopie i uratowani od śmierci. Każdy sprawiedliwy wiedział, że nadchodzi potop i był w stanie schronić się w arce wraz Noem. Możemy być pewni, że Bóg ostrzegł także wszystkich innych mieszkańców świata tamtych czasów, ale ci nie uwierzyli w to, co Noe im głosił. Innymi słowy, dostrzegamy tu biblijną zasadę ustanowioną w Księdze Amosa 3:7. Bóg ostrzega swój lud. Pozostali ludzie słyszeli ale ostatecznie zignorowali Boże ostrzeżenie. W rezultacie, ponieważ nie czuwali, zginęli. Właśnie dlatego Biblia mówi, że Chrystus przyjdzie jak „złodziej w nocy”. Sam fakt, że Bóg ostrzegł Noego i jego rodzinę, powinien nam uświadomić, że i teraz Bóg ujawni nam datę końca zanim ześle Sąd Ostateczny. Musimy jednak wziąć pod uwagę jeszcze wiele innych działań, jakie Bóg podjął w biblijnej historii świata. Przyjrzyjmy się zniszczeniu Sodomy i Gomory. Zanim Boży gniew spadł na te miasta, Bóg odwiedził Abrahama i powiedział mu, że je zniszczy, o czym czytamy w tym jakże znamiennym fragmencie:

 

…potem wstali mężowie… I obrócili się ku Sodomie… Tedy rzekł Pan: Czy ja zataję przed Abrahamem, co zamierzam uczynić? Księga Rodzaju 18:16-17

 

Bóg nie ukrywał przed Abrahamem, że zamierza zniszczyć Sodomę. Uznał, że dobrze będzie podzielić się Swoim zamiarem ze Swoim sługą. Kiedy Abraham dowiedział się o tym, natychmiast wstawił się (modlił się) za sprawiedliwymi. Lot, bratanek Abrahama, mieszkał w Sodomie. Biblia mówi, że był on człowiekiem sprawiedliwym, co oznaczało, że Bóg go zbawił i uczynił sprawiedliwym przez Chrystusa (zob. 2 Piotra 2:7-8).

 

Bóg nie mógł zgładzić sprawiedliwych wraz z bezbożnymi. Dlatego ostrzegł Lota o nadciągającej karze.

 

Tedy rzekli mężowie do Lota, Maszli tu jeszcze kogo, zięcia, syny twe, albo córki…wyprowadź z miejsca tego. Skazimy bowiem to miejsce…Bóg posłał nas abyśmy je skazili.

Księga Rodzaju 19:12-13

 

Lot i kilku członków jego rodziny uniknęli zagłady w Sodomie tylko dlatego, że Bóg wcześniej ich ostrzegł. Lot próbował podzielić się tą informacją ze swoimi zięciami ale ci nie potraktowali tego poważnie (Rodzaju 19:14). Musimy również pamiętać zapowiedź Jezusa, że podczas Jego powrotu wszystko będzie toczyło się tak samo jak za dni Lota:

 

Także też jako się działo za dni Lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, szczepili, budowali: Ale dnia tego, gdy wyszedł Lot z Sodomy, spadł jako deszcz ogień z siarka z nieba i wytracił wszystko. Tak też będzie w on dzień, którego się Syn człowieczy objawi. Łukasza 17:28-30

 

Faktem jest, że za dni Lota Bóg ostrzegł swój lud o strasznym sądzie jaki miał spaść na Sodomę. Chociaż inni ludzie słyszeli to ostrzeżenie, nie podjęli żadnych działań. Historyczny fakt, że Bóg ostrzegł Abrahama i Lota po raz kolejny pokazuje nam, że podobnie Bóg objawi termin Sądu Ostatecznego zanim on nastąpi. Istnieje jeszcze wiele innych wersetów, które musimy uwzględnić.


JAK ZŁODZIEJ W NOCY


Wielu ludzi, którzy uważają się za Chrześcijan, błędnie sądzi, że Chrystus powróci „jak złodziej” po to by ich pobłogosławić i nagrodzić życiem wiecznym. Skąd jednak pomysł, że złodziej przychodzi by błogosławić? Biblia wyraźnie mówi po co przychodzi złodziej:

 

Złodziej przychodzi aby kradł, zabijał i tracił… Ewangelia Jana 10:10

 

Jezus nie przyjdzie niespodziewanie jak złodziej po swoich wybranych (takich jak Abraham, Lot, itd.). Przybywa On natomiast jak złodziej po niezbawionych tego świata:

 

Albowiem sami wiecie, iż on dzień Pański jako złodziej w nocy tak przyjdzie. Bo gdy mówić będą: pokój i bezpieczeństwo! Tedy na nich nagłe zniszczenie przyjdzie, jako bóle na niewiastę brzemienną, i nie ujdą.
1 Tesaloniczan 5:2-3

 

Ponieważ Bóg opisuje tu „nagłe zniszczenie” spadające na niezbawionych, przed którym „nie ujdą”, bardzo wyraźnie widać, że Biblia mówi tu o „bezbożnych.” Po nich Chrystus rzeczywiście powróci jak „złodziej” aby niszczyć i zabijać. Zwróćmy uwagę na następny werset:

 

Lecz wy bracia! Nie jesteście w ciemności, aby was ten dzień jako złodziej zaskoczył. 1 Tesaloniczan 5:4

 

Wyraźnie widać, że ludzie Boży nie zostaną zaskoczeni. Dlaczego z resztą miałoby tak być, skoro Bóg nie czyni nic zanim nie ostrzeże Swojego ludu? Bóg ostrzegł Noego i Abrahama. Ostrzegł też Lota. Jak można uważać, że Bóg, który ostrzegał swój lud o dniach sądu o znacznie mniejszym zasięgu, nie będzie się trzymał Swojej własnej zasady i nie ostrzeże świata zamieszkiwanego przez około 7 miliardów ludzi przed nadciągającym obecnie Dniem Sądu Ostatecznego? Poza tym, Biblia mówi, iż Bóg nakazał wszystkim by czuwali, gdyż nie znają godziny Jego powrotu. Chrystus powróci jak złodziej w nocy tylko do tych, którzy nie czuwają.

 

Jeśli tedy czuwać nie będziesz, przyjdę na cię jako złodziej, i nie zrozumiesz, której godziny przyjdę na cię.
Objawienie 3:3

 

Oznacza to, że Chrystus nakazał ludziom prawdziwej wiary by przeszukiwali Biblię (czuwali). Ludzie Boży mają nieustannie studiować Słowo Boże. Mają to robić, gdyż we właściwym czasie Bóg otworzy ich oczy aby zrozumieli informacje, które jak dotąd pozostawały ukryte. Ponieważ każdy, kto czuwa to zrozumie, Chrystus nie przyjdzie do nich „jak złodziej w nocy”. Pan Jezus przyjdzie „jak złodziej w nocy” tylko do tych, którzy będą się upierać, że nie można poznać daty powrotu Chrystusa. Nalegając, że poznanie daty końca świata jest niemożliwe, kościoły udowadniają, że trwają w ciemności, i że nie mają najmniejszego zamiaru czuwać. To śmiertelnie poważna sprawa dla każdego, kto z uporem twierdzi, że nie można poznać daty końca. Jest tak dlatego, że kiedy Jezus powróci, będzie dla niego „złodziejem w nocy” co oznacza, że zostanie on nagle zgładzony i nie uniknie strasznego Sądu Bożego. Bardzo to wszystko smutne ale Bóg daje każdemu z nas ogromną nadzieję poprzez biblijny przykład mieszkańców Niniwy, którzy także usłyszeli ostrzeżenie Boga o nadchodzącym Sądzie.


REAKCJA MIESZKAŃCÓW NINIWY
 


Bóg posłał proroka Jonasza do Niniwy aby zaniósł temu miastu niesłychaną wieść zawierającą jedno zdanie:

 

Jonasz…wołał mówiąc: Po czterdziestu dniach Niniwa będzie wywrócona. Księga Jonasza 3:4

 

Było to tylko kilka słów! I było to pełne przesłanie, jakie Jonasz, z nakazu Boga, miał zanieść mieszkańcom Niniwy. Przesłanie to zawierało dwa elementy: termin (40 dni) i karę (wywrócona). To prawdziwe, historyczne wydarzenie, kiedy to Bóg posłał proroka aby ostrzegł ludzi, uwypukla biblijny wzorzec, pokazując nam, że Bóg ostrzega ludzi zanim ześle na nich karę. W następnym wersecie znajdujemy oszałamiające słowa:

 

I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu… Księga Jonasza 3:5

 

Przyjrzyjmy się temu z punktu widzenia człowieka. Mieszkańcy Niniwy byli Asyryjczykami. Jonasz nie był Asyryjczykiem i oczywiście nie mówił w ich języku. Nie dość, że pochodził z innego narodu, to jeszcze z narodu wrogiego. Ten obcy przybysz nagle pojawia się wśród nich i głosi, że „za 40 dni Niniwa będzie zniszczona”.

 

Nietrudno wyobrazić sobie zupełnie inną reakcję mieszkańców Niniwy: kpina, szyderstwo a może kompletny brak wiary? W naszym nowoczesnym świecie pomyślelibyśmy: „Tylko naiwny głupiec może uwierzyć w coś takiego.” Tak, z łatwością możemy podać wiele powodów, dla których współcześni nam ludzie nie uwierzyliby w takie przesłanie. Ale mieszkańcy Niniwy uwierzyli. Co ich przekonało by uwierzyć, że ta straszna wieść jest prawdziwa, i że rzeczywiście pochodzi od Boga? Z pewnością nie była to ilość dowodów. Jonasz nie przybył z tomami biblijnych wykładów, które mógłby wygłosić u wejścia do ich miasta. Powtarzał tylko jedno zdanie, bez najmniejszego dowodu, a oni uwierzyli:

 

Mężowie z Niniwy staną na sądzie z tym rodzajem i potępią go, dlatego, że pokutowali na kazanie Jonaszowe… Ewangelia Mateusza 12:41

 

Ty usłyszałeś, że w sobotę, 21 maja 2011 roku, rozpocznie się Sąd Ostateczny. Być może zetknąłeś się z ogromną ilością biblijnych dowodów, a jednak wciąż nie wierzysz Bogu. Czy potrzebujesz jeszcze więcej dowodów? Mieszkańcy Niniwy nie cieszyli się błogosławieństwem tak ogromnej ilości dowodów jakie posiadamy dzisiaj. Mieli tylko jeden skromny werset. Dzisiaj jesteśmy w stanie pokazać ludziom całkiem sporo informacji bezpośrednio w Biblii. (Choć jako EBF nie jesteśmy związani z Family Radio, polecamy jednak bezpłatną książkę „To już prawie koniec!” opublikowaną przez Family Radio, dzięki której można uzyskać więcej informacji na temat Sądu Ostatecznego, który rozpocznie się 21 maja 2011 roku. Można ją otrzymać, pisząc na adres: Family Radio, Oakland, CA 94621, USA, lub pobrać ją z internetu pod adresem www.familyradio.com). Jednak żadna ilość informacji nikogo nie przekona. Jezus zwraca na to naszą uwagę, mówiąc:

 

Kto z Boga jest , słów Bożych słucha: dlatego wy nie słuchacie bo z Boga nie jesteście.

Ewangelia Jana 8:47

 

Zauważmy śmiertelną powagę, z jaką Niniwici potraktowali to ostrzeżenie – uwierzyli Bogu i od razu zareagowali:

 

Bo gdy ta rzecz przyszła do króla Niniwy, powstawszy z tronu swojego, złożył z siebie odzienie swoje a oblekłszy się w wór, siedział w popiele…mówiąc…niech się okryją worami ludzie i bydło, a niech do Boga gorliwie wołają , a niech się odwróci każdy od złej drogi… Jonasza 3:6-8


CZAS ZROZUMIENIA A SĄD


Analizując biblijną historię świata zauważyliśmy, że Bóg wielokrotnie ostrzegał Swych ludzi o terminie nadchodzącego Sądu zanim go jeszcze sprowadził. Bóg robił to konsekwentnie w ciągu całej historii zapisanej w Biblii, dlatego możemy to uznać za biblijną zasadę zgodną z tym, co czytamy w Księdze Amosa 3:7: „Zaiste nic nie czyni panujący Bóg, chyba żeby objawił tajemnicę swoją sługom swoim, prorokom.”

 

W Biblii Bóg dzieli ludzkość na dwie grupy. Tych, których zbawia, określa jako „mądrych”, a niezbawionych jako „głupich”. Zbawionych nazywa również „sprawiedliwymi” a niezbawionych „niegodziwymi” lub „bezbożnymi”. To rozgraniczenie nie ma nic wspólnego z poziomem czyjejś inteligencji, ludzką mądrością czy jakąkolwiek osobistą wartością. Mądrym jest po prostu ten, kogo Bóg zbawił, i kto został obdarowany Duchem Chrystusa. Ci, którzy nie zostali zbawieni, nazywani są głupcami lub bezbożnymi, gdyż nie posiadają Ducha Chrystusa (czyli mądrości). Pojęcie biblijnej definicji mądrości bardzo pomoże nam w zrozumieniu poniższego wersetu:

 

…Idź Danielu: bo te słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do końca czasu …nadto wszyscy niezbożni nie zrozumieją, ale mądrzy zrozumieją. Księga Daniela 12:9-10

 

Niewątpliwym zamiarem Boga było zapieczętowanie Swojego Słowa (Biblii) aż do czasów ostatecznych. Zauważmy jednak jak Bóg podkreśla, że „wszyscy bezbożni nie zrozumieją.” Nie zrozumieją czego? Mowa tu o zrozumieniu Słowa Bożego, które zostanie odpieczętowane w czasach ostatecznych. Ludzie niezbawieni tego nie zrozumieją, dokładnie tak samo, jak ludzie za dni Noego nie przyjęli ostrzeżenia przed potopem i jak zięciowie Lota odrzucili ostrzeżenie by uciekać z miasta. Tak i dzisiaj – nikt spośród niezbawionych tego nie zrozumie, natomiast „mądrzy” zrozumieją. Jednak „mądrzy” zrozumieją tylko ze względu na wielkie miłosierdzie Boże. Bóg po raz kolejny mówi o tej prawdzie w tych oto pięknych wersetach:

 

…I czas i sąd zna serce mądrego. Księga Kaznodziei 8:5

 

Ludzie źli nie zrozumieją sądu: ale ci którzy Boga szukają zrozumieją wszystko. Księga Przysłów 28:5

 

Ostatecznie to czy wiemy czy nie wiemy, że 21 maja 2011 roku rozpocznie się Sąd Ostateczny zależy wyłącznie od tego czy Bóg otworzył nasze oczy byśmy to dostrzegli. Jeżeli to uczynił, zrozumiemy, że 21 maja 2011 roku to Dzień Gniewu Bożego. Jeżeli Bóg nie otworzył nam oczu, nie pojmiemy tego. Biblia mówi nam, że znakomita większość ludzi na świecie nie została wybrana do zbawienia. Dlatego właśnie, dla miliardów ludzi, Chrystus powróci niespodziewanie. Ludzie ci nie pojmują rzeczy duchowych, a ponieważ nie mają Ducha Bożego, nie przyjmą ostrzeżenia i niczego nie zrozumieją. Choć to niezmiernie smutne, z pewnością zostaną zgładzeni.

 

A ktoby słyszał głos trąby i nie przyjął ostrzeżenia; jeżeli wtem przyjdzie miecz i zgładzi go, krew jego będzie na głowie jego. …ale ten kto by przyjął przestrogę zachowałby duszę swoją.

Księga Ezechiela 33:4-5


Ludzie Boży (tak jak mieszkańcy Niniwy) wiedzą, że powyższa data jest prawdziwa i godna zaufania dlatego, że informacje o niej pochodzą prosto z Biblii. Wielu ludzi nadal będzie ufało swoim kościołom, kapłanom i pastorom, którzy będą ich zapewniali, że wcale nie muszą się ta datą przejmować. Ale to, co mówią, nie jest godne zaufania i nie jest prawdą. Jedynym godnym zaufania źródłem informacji na tym świecie jest Biblia. Dlatego, w miarę jak zbliżamy się do dnia 21 maja 2011 roku, podstawowe pytanie, które każdy musi sobie zadać, brzmi: Zaufasz Biblii czy innym źródłom?

 

Księga Przysłów 3:5  Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!

Psalm 119:42 ...ufam w słowie twojem.

Dzieje Apostolskie 17:30-31 Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił...

 

Odwiedź również stronę www.NoeWiedzial.com

Przyłącz się do naszej internetowej wspólnoty, odwiedzając nas pod adresem:

www.ebiblefellowship.com

Słuchaj naszego programu na żywo na naszej stronie internetowej albo przez www.PalTalk.com
(bezpłatny program z instrukcją) w zakładce Broadcasts.

 Zgłoś swoje uwagi, komentarze lub informacje na naszej stronie kontaktowej.

Napisz do nas na adres:

 

EBible Fellowship, P.O. Box 1393
Sharon Hill, PA 19079  USA

 wecanknow. 2011.04.28.PL-web