Printer-Friendly PDF Version
US Legal (8.5 x 14)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

A MURIT DUMNEZEU PENTRU TINE?


Î. Este o întrebare neobişnuită. De ce ar fi necesar ca Dumnezeu să moară pentru mine?

R. Motivul pentru aceasta este pentru că Biblia ne spune că datorită păcatului omenirii, toţi oamenii sunt supuşi morţii – a doua moarte de distrugere eternă:

Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: ,,Poţi să mănînci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănînci, căci în ziua în care vei mînca din el, vei muri negreşit.”

Geneza 2:16,17

Fiindcă plata păcatului este moartea;…

Romani 6:23

într'o flacără de foc, ca să pedepsească pe cei ce nu cunosc pe Dumnezeu şi pe cei ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor avea ca pedeapsă o perzare vecinică, dela faţa Domnului şi dela slava puterii Lui,

2 Tesaloniceni 1:8,9

Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.

Apocalipsa 20:14

Şi toţi oamenii ar fi murit pentru păcatul lor dacă Dumnezeu nu ar fi dezvoltat un plan de mântuire în care El va stabili pe cine va mântui (nu pe toţi) din rasa umană, luând asupra Sa păcatele lor şi va muri în locul lor. Prin urmare, El devine înlocuitorul lor. Surprinzător, Evanghelia Bibliei declară că Dumnezeu a luat asupra sa păcatele unor păcătoşi rebeli şi a suportat pedeapsa (de la facerea lumii) echivalentă cu pieirea acestora pentru totdeauna:

…că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Isaia 53:8

Şi toţi locuitorii pămîntului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n'a fost scris, dela întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului, care a fost jungheat.

Apocalipsa 13:8

Dumnezeu (în persoana lui Isus Hristos) a suportat ruşinea groaznică şi pedeapsa pentru păcat în numele anumitor indivizi aleşi de Dumnezeu pentru mântuire. Ca rezultat al muncii lui Hritos de înlocuire, aceşti oameni aleşi nu vor trebui să fie niciodată, ei înşişi, distruşi etern. Ispăşirea morţii a lui Hristos satisface complet cererile Legii lui Dumnezeu:

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într’o stare după voia lui Dumnezeu, şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

Isaia 53:11

Odată ce păcatul datorat este plătit în întregime, nu mai este nici o posibilitate ca oamenii lui Dumnezeu să răspundă în faţa Legii lui Dumnezeu pentru păcatele lor. Sunt eliberaţi de pedeapsa legii:

Acum dar nu este nici o osîndire pentru ceice sînt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pămînteşti, ci după îndemnurile Duhului.

Romani 8:1

Î. Ei bine, cred că este extraordinară ideea de a contempla „moartea” lui Dumnezeu pentru unii oameni; dar înainte de asta, trebuie să recunosc că eu nu ştiu dacă El chiar există. Cum poate cineva să ştie cu adevărat dacă Dumnezeu există?

R. Unii oameni susţin că Dumnezeu nu există; sau, că ei nu ştiu sigur dacă El există. Cu toate acestea, existenţa lui Dumnezeu nu se bazează deloc pe opinia omului. Biblia afirmă că este de netăgăduit faptul că Dumnezeu este foarte real:

La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Geneza 1:1

Lumea din jurul nostru este o continuă dovadă a faptului că a existat (şi există) un Creator care a făcut şi susţine toate lucrurile. Natura proclamă cu tărie fiecăruia dintre noi că în spatele tuturor a fost un Maestru proiectant:

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, şi întinderea lor vesteşte lucrarea mînilor Lui. O zi istoriseşte alteia acest lucru, o noapte dă de ştire alteia despre el. Şi aceasta, fără vorbe, fără cuvinte, al căror sunet să fie auzit.

Psalmii 19:1-3

Vezi tu, înlăuntru, fiecare fiinţă umană ştie că există un Dumnezeu, şi ei ştiu, de asemenea, că sunt legaţi de acest Dumnezeu:

Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu, le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui vecinică şi dumnezeirea Lui, se văd lămurit, dela facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot desvinovăţi.

Romani 1:19,20

Î. Trebuie să fiu de acord cu tine deoarece am văzut flori frumoase şi creaturi minunate, de asemenea m-am gândit din când în când că un zeu trebuie să fi făcut toate astea, dar deseori, mă întreb „Care zeu?”. Multe religii susţin că zeul lor este cel adevărat. Care zeu este cel corect?

R. Ai pus o întrebare excelentă. Lumea este plină de religii şi de zeii lor specifici, şi multe dintre ideile lor despre natura lui Dumnezeu diferă. Dar Biblia ne învaţă că putem şti cu certitudine Unicul şi singurul Dumnezeu adevărat:

Eu sînt Domnul, şi nu mai este altul, afară de Mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins, înainte ca tu să Mă cunoşti.Ca să se ştie, de la răsăritul soarelui pînă la apusul soarelui, că afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sînt Domnul, şi nu este altul.

Isaia 45:5,6

„Strîngeţi-vă, veniţi şi apropiaţi-vă împreună, voi cei scăpaţi dintre neamuri! N’au nicio pricepere cei ce îşi duc idolul de lemn, şi cheamă pe un dumnezeu, care nu poate să-i mîntuiască... Nu este alt Dumnezeu decît Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mîntuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este. Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mîntuiţi toţi cei ce sînteţi la marginile pămîntului! Căci Eu sînt Dumnezeu, şi nu altul.

Isaia 45:20-22

Biblia spune că Isus Hristos este singurul Mântuitor posibil:

…în Numele lui Isus Hristos din Nazaret,…În nimeni altul nu este mîntuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mîntuiţi.

Faptele Apostolilor 4:10,12

Î. Vrei să spui că Isus este Dumnezeu?

R. Da! Biblia spune foarte clar că Isus este Dumnezeul Bibliei, în carne şi oase:

La început era Cuvîntul, şi Cuvîntul era cu Dumnezeu, şi Cuvîntul era Dumnezeu.Şi Cuvîntul S’a făcut trup, şi a locuit printre noi,…

Ioan 1:1,14

Î. Dar nu este Isus numit „Fiul lui Dumnezeu”? Şi dacă el este un fiu, atunci trebuie să existe şi un tată. Câţi zei există?

R. Da, este adevărat că Isus este numit „Fiul lui Dumnezeu”. Cu toate acestea, fără îndoială Biblia declară că Isus este eternul Dumnezeu. De asemenea, Biblia ne învaţă că Tatăl este eternul Dumnezeu. Adevărul este că Persoana lui Dumnezeu este prea complexă pentru noi oamenii simpli (de vreme ce noi suntem creaturi cu inteligenţă limitată) să încercăm să înţelegem:

Pe când Fiul I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci;

Evrei 1:8

Dumnezeu se dezvăluie pe Sine ca trei Persoane, însă El insistă că El este singurul Dumnezeu:

Căci trei sînt cari mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvîntul şi Duhul Sfînt, şi aceşti trei una sînt.

1 Ioan 5:7

Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este singurul Domn.

Deuteronom 6:4

Î. Se pare că în ceea ce spui te referi şi citezi mult din Biblie, dar am auzit că Biblia este doar o carte foarte veche scrisă de oameni?

R. Este adevărat că Biblia este o carte antică, dar cu siguranţă nu este cuvântul oamenilor. Dumnezeu şi-a determinat profeţii să pună pe hârtie cuvintele direct din gura Sa. Astfel, Dumnezeu a folosit aceşti oameni ca scribi pentru a scrie cuvintele (communication) Sale omenirii:

Fiindcă mai întîi de toate, să ştiţi că nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură. Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt.

2 Petru 1:20,21

Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

2 Timotei 3:16

Astfel, întreaga Biblie este Cuvântul lui Dumnezeu. Fiecare Cuvânt al lui Dumnezeu este pur şi sfânt şi poate fi crezut în totalitate. Biblia este autoritatea fundamentală şi finală în tot ceea ce declară.

Î. Să fiu sincer, nu prea înţeleg – de vreme ce nu sunt o persoană rea – de ce ar fi necesar ca Dumnezeu să moară pentru mine?

R. Groaznica realitate este că toţi oamenii au căzut în păcat şi au încălcat Legea lui Dumnezeu. Vezi tu, în conformitate cu Cartea Legii a lui Dumnezeu, Biblia, toţi oamenii sunt foarte răi şi haini:

Toţi s'au abătut, şi au ajuns nişte netrebnici. Nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.

Romani 3:12

„Inima este nespus de înşelătoare şi de desnădăjduit de rea; cine poate s’o cunoască?

Ieremia 17:9

Dumnezeu este perfect, pur şi simplu, şi sfânt – El cere supunere absolută la toate poruncile Lui. Eşecul supunerii chiar şi o singură dată este de ajuns pentru a aduce asupra noastră mânia Sa:

Căci, cine păzeşte toată Legea, şi greşeşte într'o singură poruncă, se face vinovat de toate.

Iacov 2:10

Dacă suntem cinstiţi cu noi înşine, trebuie să recunoaştem că noi (împreună cu orice altă persoană) am păcătuit:

Dacă zicem că n'avem păcat, ne înşelăm singuri, şi adevărul nu este în noi.

1 Ioan 1:8

Căci toţi au păcătuit, şi sînt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.

Romani 3:23

…Sufletul care păcătuieşte, acela va muri.

Ezechiel 18:4

După cum am văzut mai devreme, principiul Biblic este acela că pedeapsa pentru păcat este moartea, şi moartea pe care o prevede Dumnezeu este a doua moarte de a fi veşnic distrus în iazul de foc.

Î. Chiar crezi că Dumnezeu va distruge oameni în iazul de foc?

R. Da. Păcatul este extrem de supărător pentru Dumnezeu. Păcatul este atât de urât la infinit de sfântul Dumnezeu că El trebuie să-i distrugă etern pe cei ce nu se supun Legilor Sale:

Oricine n'a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa 20:15

„Căci iată, vine ziua, care va arde ca un cuptor! Toţi cei trufaşi şi toţi cei răi, vor fi ca miriştea; ziua care vine îi va arde, zice Domnul oştirilor, şi nu le va lăsa nici rădăcină nici ramură.

Maleahi 4:1

Î. Vrei să spui că o persoană ce va primi sentinţa Iadului va fi distrusă şi va înceta să existe pentru totdeauna?

R. Îngrozitor, trebuie să spunem că răspunsul este da! Biblia ne învaţă că procesul judecăţii lui Dumnezeu va include distrugerea acestei lumi şi omenirea împreună cu aceasta. Omul va fi complet şters de mânia Atotputernicului Dumnezeu:

Dar cei răi pier, şi vrăjmaşii Domnului sînt ca cele mai frumoase păşune: pier, pier ca fumul.

Psalmii 37:20

Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu troznet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pămîntul, cu tot ce este pe el, va arde.

2 Petru 3:10

Î. Felul în care vorbeşti despre Dumnezeu este alarmant. Credeam că creştinii cred într-un Dumnezeu blând şi prietenos ce îi iubeşte pe toţi. Este Dumnezeu atât de înspăimântător pe cât l-ai descris?

R. Dumnezeu este iubitor şi iertător; dar El este de asemenea sfânt şi drept, şi apără oamenii, creaţi după imaginea Sa, responsabili pentru încălcarea Legii Sale. Adevăraţii credincioşi ai Bibliei doresc să-i avertizeze pe ceilalţi, pentru că Dumnezeu este într-adevăr de temut:

Ca unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni, căutăm să -i încredinţăm;…

2 Corinteni 5:11

Domnul este un Dumnezeu gelos şi răzbunător; Domnul Se răzbună şi este plin de mînie; Domnul Se răzbună pe protivnicii Lui, şi ţine mînie pe vrăjmaşii Lui.

Naum 1:2

fiindcă Dumnezeul nostru este ,,un foc mistuitor”

Evrei 12:29

„Nu voiţi să vă temeţi de Mine, zice Domnul, nu voiţi să tremuraţi înaintea Mea?”…

Ieremia 5:22

Ideea unui Isus zâmbitor şi blând, fericit cu toţi oamenii, este prezentat de multe biserici în zilele noastre. Dar această idee este complet falsă. Isus Hristos este mânios pe păcătoşii omenirii şi El este cel ce îi condamnă pe necredincioşi şi îndeplineşte judecata finală a unei distrugeri definitive:

…un Dumnezeu care Se mânie în orice vreme.

Psalmii 7:11

Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul, dar cari nu pot ucide sufletul; ci temeţi-vă mai degrabă de Celce poate să piardă şi sufletul şi trupul în gheenă.

Matei 10:28

Î. Ştiu că după cum se spune, aş vrea să evit pedeapsa cu Iadul. Ce trebuie să fac pentru a nu pieri pentru totdeauna?

R. Trebuie să înţelegi că situaţia omenirii nu este bună. Din cauza păcatului nostru, nu putem reacţiona suficient la Evanghelie pentru a ne părea rău şi a crede. Spiritual suntem morţi şi prin urmare suntem incapabili de a face ceva pentru mântuirea noastră.

Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre,

Efeseni 2:1

…pentrucă nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.

Galateni 2:16

De fapt, Biblia arată că este imposibil pentru oameni să-şi obţină mântuirea singuri. Numai Dumnezeu poate salva un păcătos:

Ucenicii, cînd au auzit lucrul acesta, au rămas uimiţi de tot, şi au zis: „Cine poate, atunci să fie mîntuit?” Isus S’a uitat ţintă la ei, şi le-a zis: „La oameni lucrul acesta este cu neputinţă, dar la Dumnezeu toate lucrurile sînt cu putinţă.”

Matei 19:25,26

Î. Vrei să spui că voi pieri indiferent de ce voi face. Nu există nici o speranţă?

R. Da, există speranţă. Speranţa se găseşte în Dumnezeu. El trebuie să facă toată munca pentru a te mântui:

Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru că oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Ioan 3:16

Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le -a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu; născuţi nu din sînge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Ioan 1:12,13

Î. Nu cred că am înţeles foarte bine cum Dumnezeu salvează oameni. Cine sunt aceia pentru care El are milă? Şi cum pot fi cel care primeşte mila Sa?

R. Dumnezeu are un plan de mântuire bazat pe alegere. El alege unul aici şi unul acolo, bazându-se numai pe plăcerea Sa. Nu faptele bune ale omului sunt cele ce îl mântuieşte, mântuirea este desăvârşită de munca Domnului Isus Hristos:

În El, Dumnezeu ne -a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinţi şi fără prihană înaintea Lui, dupăce, în dragostea Lui, ne -a rînduit mai dinainte să fim înfiaţi prin Isus Hristos, după buna plăcere a voiei Sale,

Efeseni 1:4,5

Nu voi M’aţi ales pe Mine; ci Eu v’am ales pe voi; şi v’am rînduit…

Ioan 15:16

(Căci, măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă, şi nu făcuseră nici bine nici rău, -ca să rămînă în picioare hotărîrea mai dinainte a lui Dumnezeu, prin care se făcea o alegere, nu prin fapte, ci prin Cel ce cheamă, -) după cum este scris: ,,Pe Iacov l-am iubit, iar pe Esau l-am urît.”

Romani 9:11,13

Î. Cum pot şti dacă Dumnezeu m-a ales pe mine să fiu salvat?

R. Poţi fi unul dintre oamenii aleşi de Dumnezeu (ales) sau nu – numai Dumnezeu ştie pe aceia pe care vrea să-i salveze, de aceea trebuie să lăsăm întrebarea „alegerii” la libera alegere a lui Dumnezeu.Totuşi, ne putem apropia de El prin rugăciune. Dumnezeu ne permite să ne apropiem umili de El (recunoscându-ne păcatele şi mânia Sa), deoarece este posibil să primim graţierea:

Vameşul sta departe, şi nu îndrăznea nici ochii să şi-i ridice spre cer; ci se bătea în piept, şi zicea: ‚Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul!’

Luca 18:13

Să ne apropiem dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentruca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.

Evrei 4:16

Păcătoşii ar trebui încurajaţi de Persoana lui Dumnezeu. El este un Dumnezeu al milei. Strigătul pentru milă este un privilegiu ce ni-l dă Dumnezeu. Ca un rebel condamnat la moarte, putem implora Regele Cerurilor să ne graţieze pentru păcatele noastre (numai de dragul lui Hristos):

…El nu-Şi ţine mînia pe vecie, ci Îi place îndurarea!

Mica 7:18

El a auzit că trece Isus din Nazaret, şi a început să strige: „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!” Mulţi îl certau să tacă; dar el şi mai tare striga: „Fiul lui David, ai milă de mine!”

Marcu 10:47,48

Isus a auzit un cerşetor orb rugându-se pentru milă şi i-a redat vederea. Aceasta ne arată că Hristos este mai milostiv şi iertător faţă de păcătoşi.

Î. Implorând milă voi fi salvat de la distrugere?

R. Trebuie să fim atenţi. Nu există o regulă pentru a obţine mântuirea. Este cu totul în mâinile Sale:

Căci El a zis lui Moise: „Voi avea milă de oricine-Mi va plăcea să am milă; şi Mă voi îndura de oricine-Mi va plăcea să Mă îndur.”

Romani 9:15

Î. Cred că voi merge la Dumnezeu să-i cer mila. Cât timp crezi că va trece până ce Dumnezeu îmi va răspunde?

R. Nu putem stabili o limită de timp asupra lui Dumnezeu, prietene. Dumnezeu va salva un individ (dacă va fi plăcerea Sa s-o facă) în propriul timp şi mod:

Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu nădăjduieşte, şi aştept făgăduinţa Lui.

Psalmii 130:5

Bine este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului.

Plângeri 3:26

Cum se uită ochii robilor la mâna stăpânilor lor, şi ochii roabei la mâna stăpânei ei, aşa se uită ochii noştri la Domnul, Dumnezeul nostru, până va avea milă de noi.

Psalmii 123:2

Trebuie să aşteptăm ca Dumnezeu să salveze. Totuşi, în timp ce-L aştepţi pe Domnul să te salveze, să fii conştient că mântuirea este o problemă urgentă. Aceasta este din cauză că nici unul dintre noi nu ştie ziua morţii noastre. Zilele noastre pot fi puţine. De asemenea, mulţi credincioşi adevăraţi învaţă din Biblie că a rămas puţin timp până la reîntoarcerea Domnului Isus Hristos şi distrugerea lumii acesteia.

Î. Crezi că lumea se va sfârşi curând?

R. Da! Vom fi martorii revenirii Domnului pe 21 mai 2011 şi sfârşitul lumii în sine pe 21 octombrie 2011:*

Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trîmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întîmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mîngîiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

1 Tesaloniceni 4:16-18

Şi îngerul, pe care -l văzusem stînd în picioare pe mare şi pe pămînt, şi -a ridicat mîna dreaptă spre cer, şi a jurat pe Cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul şi lucrurile din el, pămîntul şi lucrurile de pe el, marea şi lucrurile din ea, că nu va mai fi nicio zăbavă,

Apocalipsa 10:5,6

Î. Se poate să fi rămas atât de puţin timp cu adevărat?

R. Întra-adevăr nu a rămas foarte mult timp pentru om să mai trăiască în lumea aceasta. Dar fi încurajat de faptul că lui Dumnezeu nu îi ia mult timp pentru a salva un păcătos, dovadă mântuirea hoţului de către Isus în faţa ochilor noştri:

Şi a zis lui Isus: „Doamne, adu-Ţi aminte de mine, când vei veni în Împărăţia Ta!” Isus a răspuns: „Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu Mine în rai.”

Luca 23:42,43

Î. Ar trebui să găsesc o biserică creştină pentru a începe slujbele, în timp ce aştept ca Dumnezeu să mă salveze?

R . Categoric nu! Dumnezeu a terminat cu toate bisericile şi congregaţiile din lume, deoarece era bisericile este aproape de sfârşit. Trăim în vremuri de mare restrişte când judecata lui Dumnezeu asupra tuturor confesiunilor – chiar dacă este catolică sau protestantă – toate bisericile din toată lumea sunt sub judecata lui Dumnezeu datorită eşecului de a se supune Cuvântului lui Dumnezeu:

Căci sîntem în clipa cînd judecata stă să înceapă dela casa lui Dumnezeu…

1 Petru 4:17

De fapt, Dumnezeu porunceşte tuturor creştinilor de pretutindeni să iasă din biserici:

De aceea, cînd veţi vedea ‚urîciunea pustiirii’, despre care a vorbit proorocul Daniel, aşezată în locul sfînt’ – cine citeşte să înţeleagă! – atunci, cei ce vor fi în Iudea, să fugă la munţi;

Matei 24:15,16

Dumnezeu nu salvează pe nimeni din bisericile de astăzi. Deci ultimul loc în care un creştin ar vrea să fie în zilele noastre este biserica. Dar El salvează un număr mare de oameni aflaţi în afara bisericii din zilele noastre:

După aceea m-am uitat, şi iată că era o mare gloată, pe care nu putea s'o numere nimeni, din orice neam, din orice seminţie, din orice norod… ,,Aceştia vin din necazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.

Apocalipsa 7:9,14

Î. Dacă nu merg la o biserică creştină, atunci cum pot găsi mântuirea?

R. Este scris în Biblie că Dumnezeu lucrează la mântuirea Sa. De aceea vrem ca Biblia să fie citită pe cât de mult este posibil. Strădaniile de a fi supus pe cât posibil la ceea ce spune. Dumnezeu salvează indivizii prin ascultarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sunt duh şi viaţă.

Ioan 6:63

Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvîntul lui Hristos.

Romani 10:17

Cît de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gândesc la ea.

Psalmii 119:97

Prin lectura Bibliei putem şti dacă Dumnezeu a murit într-adevăr pentru păcatele noastre. Poate Dumnezeu să folosească Scriptura regăsită în această broşură să te binecuvânteze cu mântuirea Sa.

 

*Pentru mai multe informaţii cu privire la aleşii Domnului în mai 2011 şi la distrugerea finală a lumii în octombrie 2011, vă rugăm să ne contactaţi alegând una dintre modalităţile următoare:

Alătură-te nouă devenind membru live prin Internet – vizitează:

www.ebiblefellowship.com

Ascultă live via „Internet Broadcasts” pe site-ul nostru sau urmează instrucţiunile Free Paltalk. Poţi suna EBF gratis la: 1-877-897-6222 (numai SUA).

Poţi lăsa un mesaj, o întrebare sau un comentariu la:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Sau scrie-ne la:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

DGDFY-2008.10.23-RO