Printer-Friendly PDF Versions
A4 (210 x 297mm) | US Letter (8-1/2 x 11)
.pdf
Download Adobe Acrobat Reader

Înţelegând Biblia


Mulţi oameni găsesc Biblia o carte greu de citit. Ei încep cu intenţii bune dar se opresc din lectură înainte de a termina deoarece ei chiar nu înţeleg ceea ce citesc. Este păcat, deoarece (1) Biblia este fiecare cuvânt al infinitului Dumnezeu ce a creat acest univers şi tot ceea ce este în el, dezvăluind voia Lui despre cum să ne trăim vieţile, şi (2) Cuvântul lui Dumnezeu este puterea salvatoare ce o aplică vieţilor celor ce El a decis să-i salveze – nimeni nu poate fi salvat separat de Cuvântul lui Dumnezeu.

Milos, Dumnezeu ne arată cum să interpretăm Scriptura astfel încât să înţelegem ce ne spune. Vom examina acum ceea ce Dumnezeu Însuşi ne spune cum să înţelegem Biblia.

Biblia singură, în totalitatea sa este evidenţiat Cuvântul lui Dumnezeu:

2 Timotei 3:16 Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu [literar, “este trăirea lui Dumnezeu”] şi este de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,

2 Petru 1:21 Căci nici o proorocie n'a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit dela Dumnezeu, mînaţi de Duhul Sfînt./p>

1 Tesaloniceni 2:13 Deaceea mulţămim fără încetare lui Dumnezeu ca, atunci cînd aţi primit Cuvîntul lui Dumnezeu, auzit dela noi, l-aţi primit nu ca pe cuvîntul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvîntul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi cari credeţi.

Apocalipsa 22:18 Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă vă adaugă cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.

Pentru că Biblia nu este ca orice altă carte (nu este scrisă de om ci de infinitul Dumnezeu), trebuie să ne uităm numai la Dumnezeu pentru instrucţiuni asupra studierii şi înţelegerii Bibliei. Biblia trebuie să fie singura autoritate . Nu putem folosi gândurile noastre zadarnice din minţile noastre păcătoase pentru a dezvolta regulile de interpretare a Scripturii.

Fiecare cuvânt al Scripturii, fiecare caracter al autografelor originale, este perfect şi adevărat:

Proverbele 30:5 Orice cuvînt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru ceice se încred în El.

Psalmii 12:6 Cuvintele Domnului sînt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pămînt, şi curăţit de şapte ori.

Psalmii 119:160 Temelia Cuvîntului Tău este adevărul, şi toate legile Tale cele drepte sînt vecinice.

Apocalipsa 21:5 …Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.”

Matei 5:18 Căci adevărat vă spun, cîtă vreme nu va trece cerul şi pămîntul, nu va trece o iotă sau o frîntură de slovă din Lege, înainte ca să se fi întîmplat toate lucrurile.

Romani 3:4 Nicidecum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat şi toţi oamenii să fie găsiţi mincinoşi…

Pentru că aceste cuvinte sunt perfecte şi adevărate, nu poate exista nici o eroare sau contradcţie în Biblie. Astfel, dacă găsim pasaje ce par a se contrazice reciproc, ştim că noi suntem cei ce nu înţeleg corect acele pasaje. Dumnezeu foloseşte adesea aceste contradicţii aparente pentru a ne atenţiona asupra unei învăţături importante a Scripturii, forţându-ne să studiem cu mai multă sârguinţă.

Biblia este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire:

Romani 1:16 Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a Iudeului, apoi a Grecului.

Romani 10:17 Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.

Nu există carte mai importantă în univers. Dumnezeu nu va salva pe nimeni de puterea Cuvântului Său. Această problemă este cea mai importantă pentru umanitate.

Putem înţelege Biblia numai dacă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne deschide (spiritual) ochii şi mintea şi inimile pentru a ne da înţelegere asupra infinitelor Cuvinte ale lui Dumnezeu:

1 Corinteni 2:14 Dar omul firesc nu primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, sînt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege pentrucă trebuiesc judecate duhovniceşte.

Iov 32:8 Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.

Luca 24:45 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile.

Psalmii 119:18 Deschide-mi ochii, ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale!

Trebuie să studiem Biblia cu umilinţă şi credinţă, cerând ca Dumnezeu să ne deschidă ochii spirituali şi să ne permită să înţelegem Cuvântul Său.

Biblia explică faptul că noi comparăm Scriptura cu Scriptura (vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovniceşti) pentru a înţelege Biblia:

1 Corinteni 2:13 Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate dela înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri învăţate dela Duhul Sfînt, întrebuinţînd o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovniceşti.

Ioan 6:63 …cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţa.

2 Petru 1:20 Fiindcă mai întâi de toate, să ştiică nicio proorocie din Scriptură nu se tîlcuieşte singură.

Biblia serveşte ca propriul său „Comentariu” şi propriul său „Dicţionar”. Semnificaţiile cuvintelor şi frazelor nu sunt definite de înţelepciunea omului, sau studiul literaturii laice greceşti, dar de Dumnezeu – trebuie să vedem cum Dumnezeu foloseşte aceste cuvinte în altă parte a Scripturii.

Pentru că toată Biblia este scrisă de Un Autor, Dumnezeu,putem compara cu încredere cuvinte şi fraze dintr-o parte a Bibliei cu orice altă parte a Bibliei. Dumnezeu ne îndeamnă să comparăm Scriptura cu Scriptura (spiritual cu spiritual). El nu ne spune să comparăm istoricul cu istoricul, gramaticalul cu gramaticalul cum mulţi teologi predau în zilele noastre.

Chiar şi un copil poate să înţeleagă Biblia, suficient pentru mântuire, dacă Dumnezeu dă înţelegerea:

2 Timotei 3:15 Din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus.

Dar un alt fapt cheie (oarecum surprinzător) este acela că Biblia a fost scrisă pentru a fi dificil de înţeles pentru necredincioşi – aceasta este în concordanţă cu metoda lui Isus de a predica pe vremea când mergea şi predica pe Pământ:

Proverbele 25:2 Slava lui Dumnezeu sta în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraţilor sînt nepătrunse.

Psalmii 78:2-3 Îmi deschid gura şi vorbesc în pilde, vestesc înţelepciunea vremurilor străvechi. Ce am auzit, ce ştim, ce ne-au povestit părinţii noştri...

(Această „parabolă” este întreaga istorie a naţiunii lui Israel, care este imaginea istorică sau litera Evangheliei.)

2 Petru 3:16 ca şi în toate epistolele lui, cînd vorbeşte despre lucrurile acestea. În ele sînt unele lucruri grele de înţeles, pe cari cei neştiutori şi nestatornici le răstîlmăcesc ca şi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor.

Mai multe exemple – Isus vorbea publicului larg aproape numai în parabole:

Marcu 4:33-34 Isus le vestea Cuvîntul prin multiple pilde de felul acesta, după cum erau ei în stare să-l priceapă. Nu le vorbea de loc fără pildă; dar, cînd era singur la o parte, lămurea ucenicilor Săi toate lucrurile.

Luca 8:10 El le-a răspuns: „Vouă v’a fost dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, dar celorlalţi li se vorbeşte în pilde, ca „măcar că văd, să nu vadă, şi măcar că aud, să nu înţeleagă”.

Biblia conţine multe versete ce au o semnificaţie spirituală profundă, scrise ca parabole şi alegorii.

Biblia dovedeşte singură că este plină de la început la sfârşit cu mesajele lui Isus, Evanghelia Mânturii, şi că multe povestiri din Vechiul Testament sunt de fapt parabole istorice ce ne îndrumă simbolic spre Hristos:

Faptele Apostolilor 3:18 Dar Dumnezeu a împlinit astfel ce vestise mai înainte prin gura tuturor proorocilor Lui: că, adică, Hristosul Său va pătimi.

Faptele Apostolilor 3:24 Deasemenea toţi proorocii, dela Samuel şi ceilalţi, cari au urmat după el, şi au vorbit, au vestit zilele acestea.

Ioan 5:39 Cercetaţi Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa vecinică, dar tocmai ele mărturisesc despre Mine.

Evrei 10:7 Atunci am zis: „Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule!”.

Luke 24:25-27 Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, cînd este vorba să credeţi tot ce au spus proorocii! Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri, şi să intre în slava Sa?”Şi a început dela Moise, şi dela toţi proorocii, şi le-a tîlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Când studiem Biblia, ar trebui să căutăm Evanghelia lui Hristos pretutindeni unde citim. Când am început să-l vedem pe Hristos, putem şti că ne apropiem de adevăratul înţeles al versetului.

Întreaga Biblie conţine un înţeles spiritual profund ascuns cum sunt parabolele şi alegoriile din versete ce par a fi simple afirmaţii istorice şi morale. Fiecare afirmaţie istorică şi morală a Bibliei încă este complet adevărată, dar putem învăţa mai mult din mesajul simbolic spiritual al acestor versete. Isus a trebuit să-şi mustre discipolii Săi, şi Fariseii deopotrivă pentru că încercau să ia cuvintele Sale literalmente când El le folosea simbolic (cu un înţeles spiritual profund). Câteva exemple:

Matei 16:6-8 Isus le-a zis: „Luaţi seama şi păziţi-vă de aluatul Fariseilor şi al Saducheilor.” Ucenicii se gîndeau în ei, şi ziceau: „Ne zice aşa pentrucă n'am luat pîni!” Isus, care cunoştea lucrul acesta, le-a zis: „Puţin credincioşilor, pentruce vă gîndiţi că n'aţi luat pîni?

Ioan 4:11,13 „Doamne”, I-a zis femeia, „n'ai cu ce să scoţi apa, şi fîntîna aste adîncă; de unde ai putea să ai dar această apă vie? Eşti Tu oare mai mare decît părintele nostru Iacov, care ne-a dat fîntîna aceasta, şi a băut din ea el însuş şi feciorii lui şi vitele lui?” Isus i-a răspuns: „Oricui bea din apa aceasta, îi va fi iarăş sete.

(ea nu a înţeles apa spiritual, apa vie).

Ioan 3:4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrîn? Poate el să intre a doua oară în pîntecele maicii sale, şi să se nască?”

(Iar în versetul 10, Isus îl dojeneşte):

Ioan 3:10 Isus I-a răspuns: „Tu eşti învăţătorul lui Israel, şi nu pricepi aceste lucruri?

Ioan 11:11-13 După aceste vorbe, le-a zis: „Lazăr, prietenul nostru, doarme: dar Mă duc să-l trezesc din somn.” Ucenicii I-au zis: „Doamne, dacă doarme, are să se facă bine.” Isus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau că vorbeşte despre odihna căpătată prin somn.

Ioan 6:51-53, 60-61,66 Eu sînt Pînea vie, care s'a pogorît din cer. Dacă mănîncă cineva din pînea aceasta, va trăi în veac; şi pînea, pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.” La auzul acestor cuvinte, Iudeii se certau între ei, şi ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mîncăm?” Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat, vă spun, că, dacă nu mîncaţi trupul Fiului omului, şi dacă nu beţi sîngele Lui, n'aveţi viaţă în voi înşivă... Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s'o sufere?” Isus, care ştia în Sine că ucenicii Săi cîrteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?... Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s'au întors înapoi, şi nu mai umblau cu El.

Luca 24:45-46 Atunci le-a deschis mintea, ca să înţeleagă Scripturile. Şi le-a zis: „Aşa este scris, şi aşa trebuia să pătimească Hristos, şi să învieze a treia zi dintre cei morţi.

Isus spune aici că Scripturile Vechiului Testament scriau că Hristos trebuie trebuia să fie ucis şi înviat a treia zi. Cu toate acestea, nu este scris explicit nicăieri în Vechiul Testament – este stabilit numai alegoric ca în Iona 1:17 :

“Domnul a trimes un peşte mare să înghită pe Iona, şi Iona a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei”

Hristos arată acest verset din Vechiul Testament arătând faptul că este descrisă alegoric învierea Sa Matei 12:40. Astfel, Hristos ne arată că pentru a înţelege corect o povestire a lui Jonah, trebuie să vedem ce ne spune despre învierea lui Hristos.

Luca 17:12,14-17 Pe cînd intra într'un sat, L-au întîmpinat zece leproşi. Ei au stătut departe... Cînd i-a văzut Isus, le-a zis: „Duceţi-vă şi arătaţi-vă preoţilor!” Şi pe cînd se duceau, au fost curăţiţi. Unul din ei, cînd s'a văzut vindecat, s'a întors, slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S'a aruncat cu faţa la pămînt la picioarele lui Isus, şi I-a mulţămit. Era Samaritean. Isus a luat cuvîntul, şi a zis: „Oare n'au fost curăţiţi toţi cei zece? Dar ceilalţi nouă, unde sînt?

Apreciind astfel vedem una dintre cele mai clare indicaţii despre cum să înţelegem aspectul spiritual al Scripturii. Aici, Hristos le porunceşte celor zece leproşi să se arate preoţilor cum porunceşte legea Vechiului Testament. Aceasta a fost o trimitere la legile ceremoniale în Levitic 14:2 care spune :

“Iată care va fi legea cu privire la cel lepros, în ziua curăţirii lui. Să-l aducă înaintea preotului.”

Hristos ne arată în răspunsul Său către un lepros că această poruncă trebuia de fapt înţeleasă spiritua, şi ne-a arătat venirea în faţa Marelui Preot (Evrei 4:14) când vom fi salvaţi. Isus dojeneşte pe ceilalţi nouă leproşi pentru ascultarea literară a poruncii lui Dumnezeu în timp ce ignoră intenţia adevărată spirituală a comenzii Sale de a se arăta lui Hristos Marele Preot şi să mulţumească.

Biblia este o carte spirituală şi nu se citeşte doar ca o carte cu învăţături morale, sau istorică, sau poezie, sau înţelepciune. Accentul se pune pe cea mai mare nevoie a omenirii – Mântuirea.

Ioan 6:63 Duhul este acela care dă viaţa, carnea nu foloseşte la nimic; cuvintele, pe cari vi le-am spus Eu, sînt duh şi viaţa.

Romani 7:14 Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească: dar eu sînt pămîntesc, vîndut rob păcatului.

Aşa că ne putem rezuma la cheia învăţăturilor lui Dumnezeu cu privirea la modul în care studiem şi înţelegem:

  1. Întotdeauna roagă-te înainte de a studia Biblia, devreme ce numai Dumnezeu Duhul Sfânt ne poate deschide ochii şi ne poate da înţelegere asupra infinitului Cuvânt al Său.

  2. Ştim că fiecare învăţătură din Scriptură este scrisă de Dumnezeu şi este complet adevărată; de aceea, va fi în armonie cu orice altă învăţătură. Dacă există o contradicţie aparentă, nu înţelegem una dintre învăţături corect.

  3. Noi comparăm Scriptura cu Scriptura. Biblia este propriul său dicţionar şi defineşte proprii termeni. Aceasta înseamnă că citind Biblia, ar trebui să ne notăm când citim un verset sau o idee ce arată a fi legată de alt verset citit. Studiind aceste versete împreună ne poate ajuta să le înţelegem mai bine, devreme ce fiecare poate conţine diferite indicii către sensul general. Un alt sens este acela că nu ne uităm la dicţionarele greceşti sau ebraice pentru a găsi înţelesul cuvântului Biblic; în schimb trebuie să vedem cum acel cuvânt grecesc sau ebraic este folosit de către Dumnezeu în altă parte a Bibliei. Există unelte ajutătoare pentru a te ajuta cu această sarcină – cum ar fi Strong’s Exhaustive Concordance sau Young’s Analytical Concordance, şi Biblia pentru Computerul Personal un program folosit pentru căutare ce poate fi obţinut gratis EBF1 CD de pe pagina noastră la: www.ebiblefellowship.com/free_cd. Multe alte limbi ale Bibliei pot fi descărcate din meniul Help a acestui program. Aceste unelte ne pot ajuta să găsim toate versetele în care anumite cuvinte greceşti sau ebraice sunt folosite, fără a fi nevoie să învăţăm limba originală.

  4. Întreaga Biblie, Vechiul Testament şi Noul Testament, este dantelată cu Evanghelia lui Dumnezeu pentru mântuire, arătând nevoia păcătosului de mântuire la judecata apropiată, în vremea sacrificiului lui Hristos pe cruce, dar mântuirea este în totalitate munca lui Dumnezeu, sau un adevăr spiritual similar. Orice înţeles simbolic sau algoric trebuie arată spre Hristos şi Evanghelia sa, şi trebuie să fie în concordanţă cu orice altceva din Scriptură.

  5. Parabolele şi alegoriile nu trebuie împinse prea departe... Fiind simboluri şi umbre ale adevărului ce se îndreaptă spre noi, câteodată nu sunt potrivite fiecărui aspect al adevărului subliniat. Aceasta înseamnă că ne învaţă câteva aspecte ale esenţei spre care ne îndreaptă, dar poate fi incompletă sau să implice alte aspecte ce nu pot fi aplicate. Acesta este locul în care se aplică principiul de la punctul #2 – asigurându-ne că acele concluzii la care ajungem sunt în concordanţă cu orice altceva din Scriptură cu privire la acest subiect.

Psalmii 119:97 Cît de mult iubesc Legea Ta! Toată ziua mă gîndesc la ea.

Alătură-te nouă în frăţie live pe Internet, sau descarcă gratis studiile Biblice şi imnuri religioase– vizitează:

www.ebiblefellowship.com

Ascultă live via „Internet Broadcasts” pe site-ul nostru sau urmează instrucţiunile Free Paltalk. Poţi suna EBible Fellowship gratis la: 1-877-897-6222 (numai SUA).

Poţi lăsa un mesaj, o întrebare sau un comentariu la:

www.ebiblefellowship.com/contactus.

Sau scrie-ne la:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

UTB.05.17.2009.Rom