Thông công Kinh Thánh điện tử bằng tiếng Việt

Chào mừng đến với E-Bible Fellowship. Thời kỳ hội thánh đã kết thúc, nhưng sự thông công vẫn tiếp tục.

Để biết thêm chi tiết, xin đến xem home page của chúng tôi bằng tiếng Anh.

Bạn có thể điện thoại Ebible Fellowship miễn phí tại: 1-877-897-6222 (Chỉ ở Mỹ).

Bạn có thể gửi cho chúng tôi một câu hỏi hoặc bình luận tại:

www.ebiblefellowship.com/contactus .

Hoặc gửi thư cho chúng tôi tại:

EBible Fellowship, P.O. Box 1393, Sharon Hill, PA 19079 USA

 

Thi Thiên 119:97 Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.